spot_img
Annonsspot_img

Samfällighetsordboken

Då samfälligheten är en “juridisk konstruktion” är det inte helt enkelt att hålla koll på alla olika ord och begrepp som myndigheter och branschmänniskor slänger sig med. Därför bjuder vi på ett enklare lexikon för att du inte ska bli bortdribblad i dina samtal med Lantmäteriet, skatteverket eller mäklaren. 

Samfällighet – Fastigheter som gemensamt äger en viss egendom – exempelvis en gemensam brygga och badplats.

Samfällighetsförening – Den organisation som ska förvalta samfälligheten. Den har ett organisationsnummer och är en juridisk person. Samfällighetsföreningen är registrerad hos Lantmäteriet.

Delägarförvaltning – En annan typ av förvaltning av en gemensam egendom. Alla delägare i samfälligheten behöver vara överens om ett beslut vid delägarförvaltning, och alla har lika stort ansvar att förvalta samfälligheten.

Delägare (i SF-sammanhang) – Alla som äger en fastighet som ingår i samfälligheten. Kan även kallas för medlem i en samfällighet.

Uttaxering, Utgifts- och inkomsstat – Kort sagt är detta medlemsavgifterna för respektive medlem i samfälligheten.

Debiteringslängd – Det som varje medlem ska betala under året, ett belopp som bestäms och godkänns på stämman.

Anläggningsbeslut – Anger bland annat vad som ska skötas av samfälligheten och vilka fastigheter som ingår. En beskrivning av anläggningen.

Stadgar – Bindande dokument som beskriver vad som gäller för alla som har med din samfällighet att göra.

Samfällighetsföreningsregistret – Ett register du hittar hos (länk)Lantmäteriet(länk) och innehåller bland annat namn på förening, vad för anläggning den förvaltar, vem som är med i styrelsen, stadgar och organisationsnummer.

Gemensamhetsanläggning – Exempelvis en väg som ägs och sköts av flera fastigheter tillsammans.

Räkenskapsår – Den tidsperiod som samfällighetens årsredovisning avser. Exempelvis kan ett räkenskapsår vara 01/01 2021 – 31/12 2021.

Bokföringsskyldighet – En samfällighetsförening kan vara skyldig till att upprätta en bokföring enligt lagen om bokföring.

Servitutsavtal – Ett avtal som kan skrivas mellan två eller fler fastigheter. Avtalets syfte är att den ena parten ska kunna använda något som finns på den andra partens fastighet, exempelvis en brunn eller väg.

Andelstal – Det kostar att sköta om den anläggning som ni gemensamt äger. Ditt andelstal avgör hur mycket av den kostnaden som din fastighet ska stå för.

Föreningsstämma – Även kallat årsmöte. Här har alla medlemmar i samfälligheten en röst och kan påverka vad samfälligheten ska göra under året, vilka som ska sitta i styrelsen eller exempelvis besluta om en stadgeändring.

Marksamfälligheter – Ett markområde som ägs gemensamt av flera fastigheter. Kan exempelvis vara skog, mark eller en lekplats.

Anläggningssamfälligheter – Förvaltar något som har en stor och långsiktig betydelse för medlemmarna i samfälligheten. Det är alltid en gemensamhetsanläggning och bildas genom en lantmäteriförrättning (se nästa ord i lexikonet..). Skulle kunna vara en vatten- och avloppsanläggning.

Lantmäteriförrättning – En ansökan du gör hos (länk)Lantmäteriet(länk). Görs för att bilda nya samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar, eller förändra samfälligheten från exempelvis en delägarförvaltning till en samfällighetsförening.

Delägarsammanträde – Om din samfällighet är delägarförvaltad (alla måste komma överens för att ett beslut ska vinna kraft) men ni kommer inte överens, kan detta lösas genom ett delägarsammanträde. Lantmäteriet blir inkopplat och det kan bli en dyr historia.

Registerbeteckning – En unik beteckning över er samfällighet som finns med i samfällighetsföreningsregistret. I beteckningen ingår: kommun, traktnamn, blocknummer och enhetsnummer.

Anläggningslagen – Du hittar denna på (länk)riksdagens hemsida(länk). Lagen reglerar gemensamhetsanläggningar vilket betyder att lagen har stor betydelse för flertalet samfälligheter.

Förmånsrätt – För samfälligheten betyder det att samfällighetsföreningen har en fodran på medlemmarna tills de betalat sin medlemsavgift.

Källor:
Lantmäteriet, Skatteverket, Verksamt.se, Regeringen.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här