Samfällighetsavgift: Allt du behöver veta

Samfällighetsavgiften är en viktig del av att hålla en samfällighetsförening välskött och fungerande. En samfällighetsavgift är en summa som alla medlemmar i en samfällighetsförening måste betala för att finansiera gemensamma utgifter och underhåll av fastigheten eller området.

Hur mycket du betalar i avgift är kopplat till ditt andelstal i samfällighetsföreningen. Den kan också variera beroende på vilka gemensamma anläggningar och tjänster som finns inom föreningen.

Utan den skulle det antagligen inte finnas tillräckligt med pengar för att underhålla föreningen. Något som potentiellt sett leder till en försämring av livskvaliteten för medlemmarna.

Vad använder föreningen samfällighetsavgiften till?

Det är vanligt att samfällighetsavgifterna betalas månadsvis eller kvartalsvis, och ibland årsvis. Styrelsen ansvarar för att samla in avgifterna och förvalta föreningens pengar i enlighet med stadgar och beslut.

Det finns många olika saker som samfällighetsavgiften kan gå till. Exempelvis underhåll av gator, grönområden, vattentorn, parkeringsplatser, belysning och gemensamma fastigheter som tvättstugor och garage. Utöver det täcker avgifterna kostnader för försäkringar, räntor, amorteringar på lån, samt administrativa utgifter och eventuella avgifter till tredje part som förvaltare och leverantörer. 

En samfällighetsavgift säkerställer bland annat det till att fastigheten eller området är välskött och lever upp till olika krav. Det säkerställer dessutom att det finns finansiering för framtida underhåll av de gemensamma tillgångarna. 

Samfällighetsavgiften kan vara en stor utgift för vissa medlemmar i samfälligheten, Därför är det viktigt att alla medlemmar i samfälligheten är medvetna om varför de betalar samfällighetsavgiften. Om man som medlem vet vad avgifterna går till blir det dessutom inte lika jobbigt att betala in den.

Samfällighetsavgift går bland annat till att renovera vägar och fasader som samfälligheten äger.