Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1
Dessa försäljningsvillkor (”Villkoren”) gäller vid köp av produkter och tjänster från Proposition GS Media AB, org. nr 559389-9577 som driver och äger varumärket, (”Samfälligheterna”), via Samfälligheternas webbplats, [www.samfalligheterna.se], (”Webbplatsen”).

1.2
Samfälligheterna är en rikstäckande organisation som bland annat tillhandahåller media och administrativa tjänster till styrelsemedlemmar i samfälligheter (”Styrelsen”). Webbplatsen och försäljningen av produkter och tjänster via denna är en av tjänsterna Samfälligheterna tillhandahåller Styrelsen.

1.3
De produkter och tjänster som kan beställas via Webbplatsen är avsedda att användas för ändamål som har en direkt koppling till näringsverksamhet varför konsumentskyddslagstiftningen inte är tillämplig.

1.4
Genom att göra en beställning på Webbplatsen godkänner och accepterar Köparen som företrädare för en samfällighet/samfällighetsförening (”Köparen”) dessa Villkor. Köparen bekräftar då även att Köparen är medveten om att köpet innebär ett betalningsansvar. Köparen bör försäkra sig om att ha läst igenom och förstått Villkoren innan Köparen gör sin beställning.

2. Medlemskap, avtalstid och kurser

2.1
Information om de produkter och tjänster som Samfälligheterna vid var tidpunkt marknadsför och säljer finns på Webbplatsen.

2.2
Medlemskap i Samfälligheterna är personligt och gäller i den samfällighet som Köparen anger i sin beställning samt tillhandahålls på de villkor som anges på Webbplatsen.

2.3 

För att få tillgång till visst material på Samfälligheterna, krävs att läsaren är medlem i Samfälligheterna. Ett medlemskap löper årsvis, och förlängs automatiskt vid utgången av varje år om den inte dessförinnan avslutas i enlighet med bestämmelserna i punkt 10 nedan. Medlemskapet löper årsvis, förlängning sker med ett år åt gången. Medlem kan som kortast vara medlem i Samfälligheterna under ett års tid.

2.4
För att Medlem till fullo ska kunna ta del av det material som finns på Samfälligheterna krävs, förutom ett medlemskap, att Medlem har tillgång till nödvändig utrustning (en dator, smartphone, surfplatta eller motsvarande) och system (såsom operativsystemen Windows eller Mac OS, och fungerande webbläsare såsom Safari, Chrome eller Firefox) samt att Medlem har en fungerande internetanslutning.

2.5 
För att bli Medlem krävs att Köparen skapar ett Användarkonto på Webbplatsen och därvid lämnar den information som efterfrågas. Sådan information ska vara uppdaterad, korrekt och fullständig. Prenumeranten är ansvarig för att hålla sin information uppdaterad.

2.6
Användarkontot får användas på upp till två (2) enheter samtidigt men endast av Medlem personligen. Användarkontot får användas av flera personer förutsatt att Medlem har meddelat oss därom i förväg samt erlägger betalning för var och en av dessa. Medlem förbinder sig att skydda sina inloggningsuppgifter så att ingen obehörig får tillgång till dennes Användarkonto. Prenumeranten ansvarar för all aktivitet som sker genom dennes Användarkonto.

2.7
Kurser tillhandahålls i mån av plats och på det sätt som anges i kursbeskrivningen. Anmälan är bindande avseende den person Köparen anger som deltagare i kursen (”Deltagare”). Bokad plats kan vid förhinder överlåtas till annan efter samråd med Samfälligheterna. Vad som ingår i kursavgiften anges i kursbeskrivningen. Deltagaren är skyldig att iaktta de föreskrifter, anvisningar och begränsningar som kan anges i kursdokumentation eller som Samfälligheterna meddelar på annat sätt. Vid avbokning mer än trettio (30) dagar före kursstart återbetalar Samfälligheterna 100% av kursavgiften, vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart återbetalar Samfälligheterna 50% av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart sker ingen återbetalning av kursavgiften. Samfälligheterna förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra tid/plats för utbildningen, t.ex. vid lärares förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Vid inställd kurs, eller om tid/plats ändras och Köparen därför avbokar, ska Samfälligheterna återbetala eventuellt inbetald avgift för kursen.

3. Priser

3.1
Varje produkt och tjänst anges med pris i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt kommer att läggas till priset och anges i Samfälligheternas orderbekräftelse. Priset för produkter eller tjänster kan variera beroende på om Köparen är medlem eller inte. Om Köparen vill utnyttja erbjudanden riktade till medlemmar måste Köparen först köpa eller inneha medlemskap i Samfälligheterna.

3.2
Samfälligheterna förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående varsel. Priset som anges på Webbplatsen när Köparen gör en beställning är det som gäller för köpet. 

4. 

Beställning och orderbekräftelse

4.1
För att göra en beställning på Webbplatsen måste Köpare, vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren. Köparen ska på Samfälligheternas begäran bekräfta att Köparen kan teckna avtal för Samfällighetens räkning. 

4.2
I samband med beställningen kommer Köparen att godkänna dessa Villkor på sätt som anges på Webbplatsen.

4.3
När beställningen har mottagits och godkänts kommer Samfälligheterna att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som Köparen angett vid beställningen.

5. Betalning

5.1
Samfälligheterna accepterar betalning med på Webbplatsen angivna betalningsmetoder.

6. Reklamation och ansvar för fel

6.1
Köparen har rätt att reklamera ett fel på en tidning inklusive eventuella transportskador, inom skälig tid från det att Köparen upptäckte felet, dock senast inom tre veckor från leveranstillfället.

6.2
Köparen har rätt att reklamera fel eller brist i tjänster, t ex att innehållet i en utbildning inte i väsentliga avseenden uppfyller kursbeskrivningen, inom trettio (30) dagar. Samfälligheterna ansvarar inte för fel eller brist som är hänförliga till Köparen, Deltagaren eller produkter eller tjänster från tredje man för vilken Samfälligheterna inte ansvarar.

6.3
Köparen ska meddela eventuella fel eller brist i produkter eller tjänster till Samfälligheterna genom att kontakta Samfälligheterna via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 15 nedan. Köparens meddelande ska innehålla beskrivning av felet eller bristen och, i förekommande fall, bilder på den felaktiga produkten.

6.4
Vid fel eller brist i produkt eller tjänst som Samfälligheterna ansvarar för ska Samfälligheterna söka avhjälpa felet eller bristen utan oskäligt dröjsmål, t.ex. genom omleverans av produkten eller tjänsten. Om aktuellt fel eller brist inte kan eller har avhjälpts utan oskäligt dröjsmål, har Köparen rätt till skäligt avdrag på priset för produkten eller tjänsten, dock maximalt den ersättning Köparen erlagt för produkten eller tjänsten.

7. Personuppgifter, Cookies och kortdata

7.1
Samfälligheterna är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Köparen i samband med beställning beroende på vems produkter eller tjänster som beställningen avser. Närmare information om hur Samfälligheterna behandlar personuppgifter anges på Webbplatsen i samband med beställningen.

7.2
Samfälligheterna och dess underleverantörer, använder cookies enligt cookiepolicyn.

9.3
Köparens kortdata behandlas och skyddas i enlighet med “länka till Stripe eller annat villkor”

8. Rättigheter

Samtliga rättigheter till produkter och tjänster tillhandahållna via Webbplatsen och deras respektive innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, tillhör Samfälligheterna och/eller tredje part med vilken Samfälligheterna träffat avtal. Uppgifter om upphovsrätt/copyright och andra äganderättsmeddelanden i produkter och tjänster och därtill hörande dokumentation ska bibehållas av Köparen och får inte avlägsnas eller göras oläsliga.

9. Ansvar

9.1
Utöver vad som anges ovan under punkten 6 har Samfälligheterna inte något ansvar för produkter eller tjänster. Samfälligheterna svarar inte för sak- eller faktafel i produkter eller tjänster (inklusive utbildningar) eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Samfälligheterna ansvara för råd eller information som Köparen har erhållit från lärare eller tredje part i anslutning till utbildningar.

9.2
Samfälligheterna har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador eller annan indirekt skada eller förlust.

9.3
Samfälligheternas sammanlagda ansvar gentemot Köparen är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den betalning som Köparen erlagt eller är skyldig att erlägga för köpta produkter och tjänster. Samfälligheterna ansvarar inte gentemot någon annan än Köparen, såsom t.ex. Deltagare.

9.4
Reklamation och andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att part upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom sex (6) veckor från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.

​​10. Avslutande av medlemskap

10.1  Medlemmen har rätt att när som helst avsluta sitt medlemskap i Samfälligheterna. Efter att uppsägning har skett löper medlemskapet alltid vidare fram tills att aktuell avtalsperiod har löpt ut. Om en ny avtalsperiod inleds utan att Medlemmen har sagt upp Prenumeration, löper prenumerationen vidare med förnyelse. Avslutande av medlemskap sker på Webbplatsen genom att Medlem följer de anvisningar som anges där, eller genom att Medlem kontaktar vår kundservice och på ett tydligt sätt framför sitt ärende:

E-postadress: info@samfalligheterna.se

11. Övrigt

11.1
Samfälligheterna förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar avseende utbudet av produkter eller tjänster på Webbplatsen samt i Villkoren. Den version av Villkoren som gäller för Köparens beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då Köparen gör sin beställning.

11.2
Samfälligheterna har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren.

11.3
Samfälligheterna förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar avseende produkter eller tjänster.

12. Tvist

12.1
Vid eventuell tvist ska tvisten i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om tvisten kvarstår ska tvisten lösas av allmän domstol i Sverige i enlighet med svensk lag.

13. Kontakta oss

Vid frågor om dessa Villkor är Köparen välkommen att kontakta Samfälligheternas kundtjänst enligt nedan.

Orgnr:
E-postadress:
info@samfalligheterna.se
Telefonnummer:
Postadress: