Juridik

Lantmäteriet räknade fel – samfällighet får sänkt ersättning 

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i en färsk dom kommit fram till att sänka ersättningen till en samfällighetsförening efter tilldelning av mark. Ersättningen, som...

Befogenheter: Kan styrelsen skriva avtal hur de vill?

Styrelsens befogenheter att teckna avtal och dokument i föreningens tjänst är stark – men inte till vilket pris som helst.

Rösträkningsmetoder: Välj rätt alternativ

Huvudregeln är att varje röstberättigad medlem som är närvarande vid föreningsstämma har en röst, den så kallade huvudtalsmetoden.

Sakägare vid överföring av andel i samfällighet – vad gäller?

Den som är taleberättigad vid lantmäteriförrättningar benämns sakägare. Med sakägarställningen följer såväl rättigheter som skyldigheter i förrättningen.

Lantmäteriets beslut rivs i domstol: Sänkt inträdesersättning

I en nyligen avgjord dom från Mark- och miljööverdomstolen har inträdesersättningen för ägarna till en nybildad fastigheten i Salems kommun justerats ner av domstolen.
spot_img