Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kunskapsbanken

Så fungerar en samfällighetsförening

En samfällighetsförenings främsta syfte är att ta hand om och förvalta egendomen som flera fastigheter äger tillsammans. Genom att förvalta den gemensamma egendomen genom en samfällighet sker förvaltningen på ett effektivt och rättvist sätt.

Så fungerar samfällighetsförening
Så fungerar samfällighetsförening.

En samfällighetsförening främsta syfte är att ta hand om och förvalta egendomen som flera fastigheter äger tillsammans. Genom att förvalta den gemensamma egendomen genom en samfällighet sker förvaltningen på ett effektivt och rättvist sätt.

Samfälligheten förvaltas på två olika tillvägagångssätt, genom en samfällighetsförening eller genom en delägarförening. Skillnaden är att genom en delägarförening förvaltar delägarna den gemensamma egendomen direkt, och en samfällighetsförening förvaltas genom föreningen. Något som skiljer dessa tillvägagångssätt åt är bland annat beslutsfattningen.

Samfällighetsföreningen är en juridisk person och är registrerad hos Lantmäteriet. Förvaltningsformen är ett effektivt sätt för de deltagande fastighetsägarna att ha inflytande över drift och underhåll för samfälligheten. I grund och botten handlar det om att förenkla beslutsfattningen. Inom samfälligheten räcker det med att en majoritet av delägarna står bakom ett belslut för att det ska vara genomförbart.

När det kommer till delägarförvaltning, alltså förvaltning direkt av delägarna och inte genom någon organisation, måste delägarna vara helt överens i ett beslut för att det ska vara genomförbart. Skulle det uppstå en situation där delägarna inte är överens i ett beslut är utvägen att begära ett så kallat delägarsammanträde, där föreningen kopplar in lantmäteriet för att hjälpa föreningen i beslutet.

Samfällighetens ändamål

Vanliga objekt som en samfällighet förvaltar är: 

 • Enskilda vägar
 • Vägområden 
 • Parkeringsplatser och garage
 • Grönytor 
 • Lekplatser 
 • Båthus och bryggor 
 • Badplatser 
 • Bredband
 • Sophämtning 
 • Vatten- och avloppsanläggningar 
 • Trapphus och hissar 
 • Bostadsrättsföreningar som har gemensamma utrymmen tillsammans med andra bostadsrättsföreningar. 
 • Kvartersområden
 • Skiftessamfälligheter
 • Värmeanläggningar 
 • Gemensamma belysningsanläggningar

Vad gäller för en medlem i en samfällighet?

Äger du en fastighet som har en andel i en samfällighet är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Något som är viktigt är att skilja på är ditt egna och samfällighetens behov. Förvaltningen av samfälligheten ska bara omfattas av det som framgår i anläggningsbeslutet. Det kan handla om en gemensam parkeringsplats eller lekpark.

Hur bildar man en ny samfällighetsförening?

Först måste ni ansöka om att bilda ett objekt att förvalta, det vill säga en gemensamt ägd egendom som flera delägare ska förvalta gemensamt, antingen genom en samfällighetsförening eller genom delägarförvaltning. Om ni saknar en gemensamhetsanläggning behöver ni dessutom ansöka om lantmäteriförrättning. 

Ansökan om att bilda en ny samfällighet gör föreningen genom att ansöka om ett bildande av en samfällighetsförening, som finns på Lantmäteriets hemsida. Om ni i dagsläget förvaltar genom delägarförvaltning kan ni ansöka om att ändra förvaltningen till en samfällighetsförening i stället. 

Varför ska man ha en samfällighetsförening?

 • Det kan vara fördelaktigt när man ansöker om lån då banken får en bra säkerhet för lånet till samfälligheten. 
 • Samfällighetsföreningen har även förmånsrätt vid anspråk på belopp som uttaxerats. 
 • Beslutsfattningen blir både effektivare och mer rättvis. 

Vilka lagar och regler gäller för en samfällighet?

Verksamheten i en samfällighet lyder under lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Utöver det omfattas man också anläggningslagen (1973:1149) och fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Ett beslut inom en samfällighetsförening överklagar man till mark- och miljödomstolen.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.