spot_img
Annonsspot_img

Rösträkningsmetoder: Välj rätt alternativ

Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter. Beslut på föreningsstämman fattas normalt med acklamation. Om medlem begär det, ska omröstning ske.

För att ett beslut som fattas på föreningsstämman ska vila på en rättsligt stabil grund, och till undvikande av att enskilda medlemmar lider rättsförluster, är det viktigt att den rösträkning som sker är korrekt. 

Huvudregeln är att varje röstberättigad medlem som är närvarande vid föreningsstämma har en röst, den så kallade huvudtalsmetoden. Detta gäller oavsett om medlemmen äger en eller flera delägarfastigheter. Om Fredrik, Johan och Jakob samäger en delägarfastighet har samägarna en och inte tre röster. För att utöva sin rösträtt måste samägarna vara överens. Äger Anna fyra delägarfastigheter så har hon en och inte fyra röster. 

I frågor som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, den så kallade andelstalsmetoden. Inget röstetal får överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade delägare. Syftet med andelstalsmetoden är att förhindra att ett antal delägare med mycket små andelstal skaffar sig förmåner med övervältrande av större delen av kostnadsansvaret på en eller ett fåtal delägare med stora andelstal, frågor om ansvarsfrihet för styrelseledamot och skadeståndstalan mot styrelseledamot.  

Gäller begäran från medlem

En förutsättning för att andelsmetoden ska aktualiseras är att en medlem begära det. Om en medlem inte begär att andelstalsmetoden ska tillämpas sker rösträkningen enligt huvudtalsmetoden. 

Vad som utgör frågor av ekonomisk betydelse kan vara svårt att avgöra. Några exempel på sådana frågor är frågor som inverkar på storleken av kostnadsbidrag från delägarna, frågor om fördelning av överskott, frågor huruvida delägarna ska ingå avtal om entreprenader, uppdrag, köp, försäljningar och liknande som medför ekonomiska förpliktelser för dem samt frågor om godkännande av utgifts- och inkomststat. Personval är däremot inte sådana frågor av ekonomisk betydelse som kan avgöras genom andelstalsmetoden.

Christian Postolovski

Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB

Specialist på fastighetsrätt och miljörätt och arbetar på Advokatfirman Glimstedt. Han har tidigare arbetat som jurist och förrättningslantmätare på den statliga lantmäterimyndigheten.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här