Connect with us

Hi, what are you looking for?

Juridik

Nytt: Ändra andelstal i samfälligheten

Nu ska det bli både lättare och billigare att ändra i samfällighetens andelstal. Syftet med lagändringen är också att samfällighetsföreningar ska bli mer självbestämmande.

Sedan den 1 juli 2022 kan samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar själva ta beslut om huruvida de vill ändra andelstal. 

Syftet med lagändringen är att samfällighetsföreningar ska bli mer självbestämmande samtidigt som det ska bli enklare att ändra i andelstalen. Det ska också motverka att risken för inaktuella andelstal. 

“Beslutet om ändring av andelstal ska fattas på en föreningsstämma med två tredjedelars majoritet av rösterna. Beslutet kan avse en eller flera fastigheters andelstal, för utförande eller drift av gemensamhetsanläggningen. När föreningen beslutar om ändring av andelstalen ska den samtidigt besluta om ersättning”, skriver Lantmäteriet på sin hemsida. 

Enligt regeringens proposition från i februari i år ska lagändringen både underlätta och göra det billigare för samfällighetsföreningar att ändra i gemensamhetsanläggningarnas andelstal. 

Det är andelstalet som avgör hur mycket varje fastighet som är delägare i samfälligheten ska betala i till exempel avgift till föreningen. Andelstalet avgör också hur stor del av kostnaden som varje enskild fastighet inom samfälligheten ska betala vid ett underhållsarbete på samfälligheten. Ju högre andelstal en fastighet har desto högre kommer avgiften eller kostnaden troligtvis att bli. 

När förhållandena förändras kan även andelstalen i samfälligheten behöva justeras. Lagändringen som trädde i kraft i somras gör att samfälligheter nu kan utföra justeringen av andelstal helt på egen hand, och sedan få den godkänd av Lantmäteriet. 

Lantmäterimyndigheten måste fortfarande godkänna ändringen i andelstalen innan dem blir giltiga. Ändringen får inte heller strida mot anläggningslagen.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.