spot_img
Annonsspot_img

Experterna: Så påverkar budgetpropositionen samfälligheter

Budgeten innehåller även satsningar på strukturreformer för ökad tillväxt på företagssidan. Regeringen vill göra det enklare att driva företag genom minskad byråkrati och regelkrångel, och genom kortare handläggningstider hos myndigheter – förslag som även påverkar samfälligheten. I den här artikeln kommer vi framför allt att beröra de delar av budgeten som kan påverka dig som styrelsemedlem eller delägare i en samfällighet. 

Höjd omsättningsgräns för samfälligheter

Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt föreslås höjas från 80.000 kronor till 120.000 kronor per kalenderår. Förslaget innebär att om samfälligheten har en omsättning på högst 120.000 kronor behöver den inte vara registrerad för och deklarera mervärdesskatt. Syftet med förslaget är att förbättra villkoren för de allra minsta företagen och samfälligheterna genom att minska den administrativa arbetsbördan. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. 

Kapitalvinstbeskattning vid marköverföringar enligt fastighetsbildningslagen

Det föreslås att kontant ersättning som understiger 42 000 kronor vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering, eller vid uppdelning i lotter genom klyvning, inte ska tas upp. 

Gränsen för kapitalvinstbeskattning vid marköverföringar enligt fastighetsbildningslagen ligger idag på 5.000 kronor. Regleringen infördes 1972 med syfte att åstadkomma en administrativ förenkling vid fastighetsreglering. Då fribeloppet har varit detsamma sedan 1970-talet, och för att det fortsättningsvis ska ha samma innebörd som när det infördes, föreslås att det justeras upp. Justeringen har gjorts med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex. Justeringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Allframtidsupplåtelser

Det schablonmässigt bestämda omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser av mark ändras till 12.000 kronor. 

En allframtidsupplåtelse innebär att förfoganderätten till en fastighet inskränks på obegränsad tid, t.ex. i form av servitut. Om en fastighetsägare får en engångsersättning för en allframtidsupplåtelse uppkommer en kapitalvinst som ska beskattas. Från ersättningen för allframtidsupplåtelsen får avdrag göras med ett omkostnadsbelopp. Grunden för det schablonmässiga omkostnadsbeloppet är att det kontrollarbete som krävs avseende mindre engångsersättningar vid allframtidsupplåtelser inte anses stå i rimlig proportion till statens skatteintäkter. Det schablonmässiga omkostnadsbeloppet har sedan 1987 varit 5.000 kronor men föreslås nu höjas till 12.000 kronor mot bakgrund av förändringen i konsumentprisindex. Justeringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Beskattning av delägare till samfälligheter

För att underlätta beskattningen av delägare i samfälligheter finns det generella regler som undantar småbelopp från beskattning. Beskattningen av samfällighetens inkomster beror på vilken kategori av fastighet som ingår i samfälligheten, dvs. om fastigheten är en privatbostadsfastighet, en näringsfastighet eller ett privatbostadsföretags fastighet. Sedan 2004 har delägares överskott eller avkastning bara beskattats till den del beloppet har överstigit 600 kr.

Regleringen har funnits sedan 1970-talet för att undvika arbetskrävande uppgiftsskyldighet för samfälligheter avseende förhållandevis små belopp. Det undantagna beloppet som idag uppgår till 600 kr föreslås höjas till 1 500 kr. Justeringen är för att förenkla för ett stort antal samfälligheter och föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

kommentarer

Budgeten är återhållsam för att stävja inflationen. Några större nyheter presenteras därför inte. Ambitionen att minska regelkrångel och underlätta för företag och andra associationer såsom samfälligheter genomsyrar de ovan nämnda förslagen. De uppräknade beloppsgränserna bör leda till lättnader i byråkrati och administration för samfälligheter.

Skribenter: Annika Luik, Linnea Åman, Ida Svensson på BDO.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här