spot_img
Annonsspot_img

Upplösning av en samfällighetsförening: Det här krävs

Upplösningen av en samfällighetsförening sker när de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltar upphör att existera. Det kan ske av flera skäl, till exempel vid stora ändringar av fastighetsunderlaget. Förvaltningen övergår då till delägarförvaltning. Dessutom måste alla skulder vara betalda innan samfällighetsförening kan bli upplöst. 

En samfällighetsförening kan upplösas om alla medlemmar är överens – och länsstyrelsen godkänner det. Vid en sådan överenskommelse övergår förvaltningen av samfälligheterna direkt till delägarna, det vill säga till delägarförvaltning. Det förekommer ofta vid kraftiga minskningar av antalet delägarfastigheter, exempelvis genom fastighetsregleringar.

I vissa fall kan det ske förändringar i vilka fastigheter som ska vara anslutna till en gemensamhetsanläggning. Då beslutar Lantmäteriet om föreningen ska bli upplöst eller inte. 

Fördelning av överskott och underskott

Om föreningen har större tillgångar än skulder vid upplösning ska överskottet skiftas mellan medlemmarna enligt de principer som föreningsstämman beslutat om, vanligtvis baserat på andelstalen. 

Om det står något annat i stadgarna, till exempel att överskottet ska användas till annat ändamål, gäller dessa regler om de är registrerade och godkända av Lantmäteriet. Om föreningen har skulder som överstiger tillgångarna, måste en uttaxering göras för att täcka bristen, inklusive skulder som inte förfallit till betalning. Föreningen måste vara skuldfri för att kunna bli upplöst. 

Skulder och tillgångar

Om nya skulder eller tillgångar upptäcks efter att föreningen har upplösts, ska länsstyrelsen förordna en syssloman på begäran av en fordringsägare eller annan berörd part. Sysslomannen ska vidta de åtgärder som styrelsen skulle ha tagit om skulden eller tillgången varit känd tidigare.

För att betala skulden ska sysslomannen göra en uttaxering hos de som var medlemmar när föreningen upplöstes. Detsamma gäller om sysslomannen skulle hitta tillgångar som tidigare styrelse missat. 

Registrering av upplösningen

Styrelsen anmäler helt enkelt avregistreringen till Lantmäteriet efter att upplösningen är klubbad. Om föreningen har fördelat tillgångar ska även underlag för det framgå vid avregistreringen. 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här