Annons

Sjöbrisens samfällighet installerade 204 elbilsladdare

Lantmäteriet, som hanterar och beslutar om ändringar i anläggningsbeslutet, visar ett exempel på en samfällighet med 25 fastigheter, kan kostnaden landa omkring 150.000 kronor, det vill säga 6.000 kronor per fastighet. Det är alltså innan något faktiskt arbete med elbilsladdare har påbörjats. 

– Det är svårast och dyrast för samfälligheter. Samfälligheten har hamnat i kläm, och det är dem som behöver mest hjälp på marknaden, säger Niklas Hilding, vd för Ladda Tillsammans och fortsätter: 

– Jag tror att man upplever det som att det är ett berg att bestiga för att installera elbilsladdning, och den enskilt största faktorn som skapar den känslan är att det egentligen inte finns något tydlighet. Det finns ingen tydlighet på hur samfälligheter faktiskt ska göra för att installera elbilsladdning.

Men det är inte så nattsvart som många tror, menar Niklas Hilding. Finns viljan i föreningen är chanserna för att få till en installation ganska bra. Just engagemanget i föreningen är en viktig faktor. 

– Man behöver ha några personer som verkligen brinner för det. Längst med vägen komma man att stöta på trösklar – då gäller det att de som driver frågan faktiskt har både intresset och viljan för att driva igenom det, säger Niklas.

Det första man bör göra är att undersöka hur behovet ser ut. Redan här kan det vara bra att utse en grupp som är ansvariga för undersökningen. Ett alternativ är att ta upp frågan vid årsstämman och se hur medlemmarna ställer sig till investeringen. 

– Det kommer att underlätta för hela processen för styrelsen. Det kommer att skapa mer goodwill samtidigt som det blir billigare för föreningen. 

Kostnader innan arbetet startar är höga

Går man vidare med att ändra sitt anläggningsbeslut hos Lantmäteriet är det bra att vara förberedd och att ha ett gediget underlag. Ju tydligare underlaget är, och ju fler medlemmar som är ense, desto mindre blir fakturan från Lantmäteriet. Myndigheten utgår från en timtaxa på 800 respektive 1600 kronor, beroende på ärendets svårighetsgrad. 

Sjöbrisens samfällighetsförening.

En förening som nyligen har installerat elbilsladdare är Sjöbrisens samfällighetsförening. Totalt installerade föreningen 204 laddare, en för varje radhus. Initiativtagare var medlemmen Staffan Lindahl, som berättar att man gjorde det mesta rätt – men att det inte var något som skedde över en natt.

– Att ta reda på vilken lösning som var möjlig och vad vi faktiskt behövde göra för att kunna genomföra arbetet tog inte så lång tid, några månader. Men resten av tiden handlade det om att få projektet i mål, säger Staffan Lindahl. 

– Det var värdefullt att Staffan hade möjlighet att hjälpa till. Det går att lösa med en extern projektledare med det är ju en kostnad. Det är ju ganska mycket jobb, säger föreningens ordförande Fredrik De Maré. 

Föreningen hade en del problem med att säkringar gick för att några tidiga elbilar laddade direkt i uttagen, vilket skapade effekttoppar. Det, tillsammans med en tidig förståelse för att antalet elbilar bara kommer att öka, var bakgrunden till initiativet. 

Var tidiga i processen

När föreningen inledde utredningen 2017 var det bara 2 av 204 medlemmar som ägde en elbil. Men allt eftersom utredningen gick var det fler som köpte en elbil, och när projektet gick i mål hösten 2020 fanns 8 laddbara elbilar. Idag står det en elbil på var femte parkering.
– Men vi fick med alla boende, även de som inte ägde en elbil. Alla förstod att det skulle öka värdet på deras radhus, att det fanns ett mervärde i investeringen för alla, säger Fredric De Maré. 

Dessutom valde man att presentera en väl genomförd utredning för medlemmarna, istället för att börja med en intresseenkät, som riskerade att lämna många frågor obesvarade, berättar Fredrik De Maré. 

– Det tror jag också bidrog till att många medlemmar var positiva till det. 

Laddare i det gemensamma garaget.

Styrelsen tillsammans med Staffan Lindahl kom också fram till att den bästa lösningen var att föreningen skulle äga hela anläggningen, det vill säga både infrastrukturen och elbilsladdarna. 

– Vi menar att framgångsreceptet är en elbilsladdare till varje radhus. Med värdehöjning på fastigheten blir då alla fastighetsägare vinnare, oavsett om man köper elbil eller inte. Jag vet faktiskt inte ens om det rent juridiskt går att göra det på något annat sätt, säger Staffan Lindahl. 

Elkostnaderna för att ladda sin elbil kan bli avsevärda, därför var det viktigt för föreningen att av rättviseskäl kunna fördela elkostnaderna individuellt till berörda medlemmar. För att det skulle vara möjligt var man dessutom tvungen att ändra föreningens anläggningsbeslut.

– I annat fall kan det i framtiden när som helst överklagas av en medlem. Vi ville inte lansera och leva med ett förslag med den inbyggda risken, en risk som på beslutsstämman skulle ha kunnat hota förtroendet för hela utredningen, skriver Staffan Lindahl utredningen.

Processen delas upp i tre delar

Den första delen består av utredning, klimatbidragsansökan hos Naturvårdsverket och stämmobeslut för att ompröva föreningens anläggningsbeslut. 

– Det är också viktigt att tidigt kontrollera el-mässiga förutsättningar, samt att göra en grov kostnadskalkyl (se faktaruta), säger Staffan. 

I projektets andra del påbörjade man myndighetsprocessen med Lantmäteriet. En process som pågick från hösten 2019 till januari 2020, då den bland annat pausades för upphandling och ett stämmobeslut hösten 2019.  Statliga Lantmäteriet, som handlägger Sollentuna kommun, hade vid tillfället lång kötid – och var ovana att hantera ärenden som hade med elbilsladdning att göra. 

– Först ringde de upp och sa att vi kunde ju inte bygga en bensinmack i garaget, varför ska ni då ha elbilsladdare i garaget? Men vi var väldigt tidigt ute, de var inte riktigt förberedda på det, säger Fredrik De Maré. 

– Men efter vårt stämmobeslut i september 2019 var även Lantmäteriet med på tåget, fortsätter Staffan. 

Upphandlingen också viktig

Samtidigt är båda är tydliga med att det är värt den extra tiden, och förespråkar att man som förening ska ompröva anläggningsbeslutet. Annars kan det komma någon och överklaga det här i ett senare, säger Staffan.

Projektets sista fas handlar om utförandet. Fredrik De Maré jobbar dagligen med upphandlingar och entreprenadavtal, vilket underlättade processen rejält, berättar Staffan Lindahl. 

– Se till att ha tydliga och bra upphandlingsunderlag. så det går att jämföra anbuden. Se också till att handla upp det i en totalentreprenad, där ni specificerar i ram-beskrivningen vad vi vill ha igenom, säger Fredrik De Maré. 

Föreningen bekostade projektet med ett banklån som löper på i fem år. Slutkostnaden hamnade, inklusive klimatbidrag, under 10.000 kronor per laddare och fastighet, där hälften gick till infrastrukturen och resten till elbilsladdare.  

Idag står det drygt 40 elbilar i föreningens garage, och antalet ökar stadigt. Samtidigt har lokala mäklare gjort bedömningen att investeringen höjer värdet på alla radhus, vilket också antagligen var den viktigaste faktorn för att få med sig de medlemmarna som inte ägde en elbil på tåget. 

– Det är många som har flyttat hit tack vare får infrastruktur. Det är också fler och fler som ansluter sig, det är jubel, egentligen. Jag har inte hört något negativt allt, säger Staffan.


Vägledning och tips från Staffan Lindahl

I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur Sjöbrisens samfällighet gick tillväga för att lyckas med sitt projekt. Det går också att besöka föreningens hemsida www.sjobrisen.com och klicka sig vidare till ”Ladda elbil”.


Annons