Connect with us

Hi, what are you looking for?

Digitalisering

Laddstolpar i samfällighet – har inte samma möjligheter som småhusägare

I en färsk enkätundersökning genomförd av Riksförbundet M Sverige har kommuner i landet svarat på vad de anser är det största problemet för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon. Otillräcklig finansiering, investeringsovilja och kapacitetsbrist nämndes som hinder. Men det framgår också att laddstolpar i samfälligheten är en stor utmaning.

Det är svårast för samfälligheter och andra typer av föreningar att installera laddstolpar, slår undersökningen fast. Problemet härleds till anläggningsbeslutet som flera kommuner anser vara för krångligt.

Endast fyra procent av de tillfrågade kommunerna svarar att utbyggnaden i kategorin samfälligheter/föreningar rullar på i “god takt utan problem”.

– Kommunerna delar vår bild – att boende i småhus är de som klarar sig bäst. Vi vet att det är betydligt enklare att få upp en laddbox vid ett eget hus än vid en samfällighet, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Kommuner kritiska till anläggningsbeslutet

I enkäten svarar till exempel en kommun i södra Sverige att det är ”tvärstopp på grund av regelverket runt anläggningsbesluten” medan en kommun i mellersta Sverige svarar att ”det finns stora tillståndsproblem för samfälligheter”.

– Lantmäteriets processer är oerhört kostsamma och ställer till problem för alla som annars redan gärna hade bytt ut sin bensin- eller dieselbil. Det är ett hinder för omställningen, säger Carl-Erik Stjernvall. 

Samtidigt skriver M Sverige att kommunerna måste få en tydligare ansvarsfördelning kring laddinfrastrukturen, då det är avgörande för att ha en chans att nå 2030-målen. 

– Då krävs att hinder undanröjs för de som bor i flerfamiljshus eller parkerar i en samfällighet, att kostnaderna sänks och att staten tar ett större ansvar för att bygga publika laddstolpar där det finns brist, säger Carl-Erik Stjernvall.

Samfälligheterna har kontaktat Lantmäteriet för en kommentar.

Andra läste också: Ändra andelstal i samfälligheten

Om enkäten:

55 kommuner har svarat på M Sveriges enkät. Kommunerna fick frågor om inom vilka områden man ser att utbyggnaden sker i god takt, samt inom vilka områden de ser problem. Alternativen var som följer; Ovilja att investera, saknas finansiering, problem med tillståndsprocess, problem med kapacitet i kraftnät, saknas tillgängliga installatörer eller entreprenad. Det fanns även möjlighet att lämna frisvar vilket en majoritet av kommunerna har valt att göra.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.