Connect with us

Hi, what are you looking for?

Juridik

Samfällighet: Regler och ansvar för lekplats

Nästan 50.000 barn skadade sig på lekplatser under 2018 i Sverige. I många fall ligger ansvaret över lekplatsen på fastighetsägaren – och i samfällighetens fall blir styrelsen sista utpost. Underhållsarbetet och besiktning måste utföras löpande. Men vad säger egentligen lagen och riktlinjerna?

Ansvar för samfällighetsföreningar lekplats

För att följa upp efterlevnaden av krav kring lekplatser genomförde Konsumentverket och Boverket, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, en omfattande marknadskontroll av både lekredskap och lekplatser under 2015. Man utförde säkerhetsbesiktningar på 26 lekplatser i fem olika kommuner med varierande geografisk och storleksmässig spridning. Certifierade besiktningsmän granskade lekplatserna för att bedöma om de uppfyllde säkerhetskraven, enligt de europeiska standarderna. 

Resultatet av uppföljningen var nedslående – det visade att det fanns betydande brister när det handlade om både säkerhet och tillgänglighet. Under besiktningarna identifierades över 500 säkerhetsbrister relaterade till lekredskapens konstruktion. I många fall berodde konstruktionsfelen på att lekredskapen tillverkades före dagens standardkrav. I några fall upptäcktes till och med allvarliga säkerhetsbrister på helt nya lekplatser där fastighetsägare inte hade uppfyllt säkerhetskraven från början. 

Vad säger Plan- och bygglagen om ansvaret och boverkets föreskrifter? 

Lagen fastställer krav på friytor för lek och utomhusaktiviteter. Den innefattar även bestämmelser om att lekplatser och deras fasta strukturer måste underhållas för att minimera riskerna för olyckor. Dessutom kräver lagen att man utformar tomter och allmänna platser så att de är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Även Boverkets byggregler, kända som BBR, bör lekredskap utformas så att risken för personskador minimeras. Detta innefattar krav på exempelvis stötdämpande underlag under gungor, klätterställningar och liknande utrustning. 

Samfällighet: Regler och ansvar för lekplats

Oavsett om det är kommunen eller en samfällighetsförening som ansvarar för lekplatsen, så är det fastighetsägarens ansvar att hålla den säker och i gott skick. Detta är enligt plan- och bygglagen, något som gäller för alla lekredskap, oavsett när de installerades.

Bygger man en ny lekplats är det viktigt att den genomgår en installationsbesiktning av en besiktningsman, som kan bedöma om den uppfyller säkerhetsstandarder som SS-EN 1176 och SS-EN 1177. 

Läs också: Nytt driftbidrag i spåren av stormen Hans

Kontrollera och underhåll föreningens lekplats löpande. Dokumentera kontroller med bilder och anteckningar, något som kan komma till användning vid senare skede. Förutom årliga säkerhetsbesiktningar av besiktningsman bör man genomföra egna kontroller då och då. Det kan exempelvis vara någon ur styrelsen.

Brister man i underhållsarbetet, eller slarvar med kontroller och besiktningar, kan styrelsen i värsta fall bli juridiskt ansvariga.

Kontrollera lekplatsen löpande

1. Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning som kan göras av till exempel styrelsen eller sakkunnig i föreningen.
2. Månadsvis eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilite och slitage som också kan göras av styrelsen.
3. Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i aktuella standarder av en person med erforderlig kompetens, exempelvis en beskitningsman.
4. Dokumentera kontroller med hjälp av bilder och anteckningar.

Vi har alla sett dem, de gamla lekredskapen som har varit en del av vår stadsbild i årtionden. Men vad säger lagen om säkerheten för dessa äldre strukturer?

Enligt Produktsäkerhetslagen måste varor, inklusive lekredskap, uppfylla relevanta svenska och europeiska standarder för de risker som är förknippade med dem. Detta innebär att även äldre lekredskap, som nödvändigtvis inte byggdes med dagens standarder i åtanke, måste uppfylla de nuvarande standarderna för att anses vara säkra enligt PSL.

SS-EN 1176 och SS-EN 1177

Två betydelsefulla europastandarder som innehåller minimikrav för säkerheten på lekplatser. Dessa standarder används som måttstock när man bedömer om lekredskapen är säkra enligt de regler som fastställts i PBL och PSL.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.