spot_img
Annonsspot_img

Lantmäteriet överdebiterade samfällighet – förlorar i domstolen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i mitten av juni att man avslår Lantmäteriets överklagande. Det betyder att Ebbenäs-Bredavik Samfällighetsförening nu får tillbaka tiotusentals kronor. Lantmäteriets ursprungliga faktura låg på 261.000 kronor, motsvarande 153 timmar. Föreningen yrkade på ett totalbelopp på 175.000 kronor.

Nu meddelar MÖD att man skriver ned beloppet med 22 procent, motsvarande 58.100 kronor, vilket resulterar i en kostnad på 200.000 kronor totalt för föreningen.

– Dagen efter ett av Lantmäteriets arbetsmöten med arbetsgruppen (Föreningen, red anm), har den ärendeansvarig förrättningslantmätaren enligt tidkortet arbetat 17,5 timmar med komplettering och korrigering efter arbetsmötet. Mark- och miljödomstolen bedömer att den upparbetade tiden är väl tilltagen och att 8,5 timmar är tillräckligt, skriver de i sin dom.

Brister i tidsrapporteringen

En annan anledning till att föreningen vinner i rätten var att Lantmäteriet har lämnat en tidsredovisning med brister, enligt MMD. I domen framgår det att myndigheten har utfört uppgifter där registrerade och fakturerade timmar inte motsvarar den faktiska tidsåtgången. Något Lantmäteriet inte håller med om.

– Redovisningen av tiden blivit missvisande på grund av ekonomisystemets aggregering av data, skriver Mark- och miljödomstolen i domen. 

Vidare skriver MÖD att man inte ifrågasätter den tid som blivit fakturerad, snarare den tid Lantmäteriet har lagt ned på varje moment. Något som föreningen inte ska behöva betala för. 

– Frågan är emellertid om den tiden, utifrån ärendets karaktär och omfattning, har varit nödvändig för att handlägga förrättningen och föra in erforderliga uppgifter i fastighetsregistret, skriver man i domen. 

Oklart fakturaunderlag

Det tidigare fakturaunderlaget som Lantmäteriet har skickat in framstår enligt MÖD som bristfälligt och svårtolkat. Det har heller inte gett en klar bild huruvida den fakturerade tiden har fördelat sig mellan arbetsmomenten. Samtidigt skriver MÖD att vissa delar i redovisningen har varit direkt felaktiga. 

–  Bristerna försvårar bedömningen av hur lång tid som varit nödvändig. Därmed domstolens möjligheter att pröva skäligheten av den debiterade ersättningen. Lantmäterimyndigheten har först vid Mark- och miljööverdomstolen kommit in med uppgifter om vad fakturorna egentligen avser. Ett förfarande som i sig kan ifrågasättas bland annat då det innebär att prövningen helt förskjuts till den sista instansen, framgår det i domen.

Dessutom har man vid ett tillfälle skickat för många representanter till ett möte med föreningen och sedan fakturerat för det, menar MMD. Utöver det menar domstolen att Myndigheten har upprättat en 

– I tidkortet framgår att Lantmäteriet debiterat för att tre förrättningslantmätare deltog under sammanträdet. En mötesledare, en protokollförare, och en bisittare för expertstöd. Med hänsyn till förrättningens omfattning och svårighetsgrad bedömer mark- och miljödomstolen att det hade varit tillräckligt med att debitera för två förrättningslantmätare.

Läs hela domen

Lantmäteriet har först i MÖD kommit in med uppgifter om vad utställda fakturor avsett. MÖD har uttalat att lantmäterimyndigheten, senast i samband med utställande av faktura, tydligt ska redovisa vilket arbete som har utförts och vilken tid detta har tagit i anspråk. De uppgifter som Lantmäteriet lämnat i MÖD har inte föranlett domstolen att ändra de belopp som MMD har fastställt.

Klicka här för att läsa hela domen.