Annons

Då får ni ta del av vägbidrag

Som vägförening eller samfällighetsförening med ett väghållaransvar går det att få vägbidrag. Men för att få ta del av bidraget behöver vägen leva upp till vissa kriterier – samtidigt som vägen måste vara “väl underhållen” av föreningen. 

– Vanligaste orsaken är nog att det inte finns en fungerande organisation, säger Staffan Ericsson, Enhetschef Enskilda Vägar på Trafikverket.

Definitionen av en enskild väg är enligt trafikverket en “väg som inte är en allmän väg eller gata”. De så kallade väghållarna, de som sköter om driften av vägarna, är de fastigheter som har nytta av vägen. Förvaltningen sker vanligtvis genom någon form av förening.

Men är vägen öppen för trafik, och är “väl underhållen”, kan man ansöka om vägbidrag, eller som det heter: ”statsbidrag”. 

– Delar av det enskilda vägnätet kan under vissa villkor få bidrag till väghållningen från stat och/eller kommun”, skriver Trafikverket på sin hemsida. 

Kriterier som vägen måste uppfylla

För att få ta del av det årliga driftsbidraget behöver vägen bland annat vara en sammanhängande väg på cirka en km eller längre fram till fast boende, företag eller till det “rörliga friluftslivet”. Vägen måste också tillgodose ett kommunikationsbehov. 

– Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag, skriver Trafikverket. 

Viktigt att tänka på

Viktigt att komma ihåg är att det fortfarande är föreningen som ansvarar för underhållet även efter man har erhållit vägbidrag. Trafikverket betalar ut bidraget i efterskott varje kalenderår. 

Om föreningen får ett beviljat bidrag gäller det under en femårsperiod, så länge förutsättningarna inte förändras  – då har Trafikverkets Region möjlighet att ändra beslutet. 

Skulle man av någon anledning stänga ner vägen, eller om vägens underhåll är eftersatt, får Trafikverket slopa utbetalningen till föreningen. 

– Då brukar vi påpekar bristerna och ger även ge tips och råd på hur man kan åtgärda dem. Om man inte löser till exempel brister i underhållet eller kan visa att man har en väghållningsorganisation så blir man av med bidragsrätten, säger säger Staffan Eriksson, Enhetschef Enskilda Vägar på Trafikverket.

Vad är det vanligaste felet/misstaget ni stöter på?
– Det kan var bristande underhåll, men då brukar vi ge väghållarna möjlighet att rätta till det. Vanligaste orsaken är nog att det inte finns en fungerande organisation. Vi får inte tag på den tidigare kontaktpersonen eller någon annan som kan representera vägen, säger Staffan Eriksson.

På Trafikverkets hemsida går det att läsa mer om vad som gäller för statsbidrag för vägbidrag för enskilda vägar.

Kriterier för att ta del av vägbidrag

  1. För att kunna söka årligt driftbidrag ska det vara en sammanhängde väg på cirka 1 kilometer eller längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
  2. Vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948) får inte årligt driftbidrag.
  3. Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en överenskommelse som godkänts av Trafikverket.
  4. Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag beviljats.
  5. Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl.
  6. Om en väg stängs för trafik utan Trafikverkets medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får Trafikverket besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas ut.
  7. Bidraget beviljas för en femårsperiod. Om förutsättningarna under femårsperioden förändras så har Trafikverkets Region möjlighet att ändra beslutet.

Andra läste också: Elbilsladdare i samfällighet – Detta gäller

Annons