Connect with us

Hi, what are you looking for?

Juridik

Lantmäteriets beslut rivs i domstol: Sänkt inträdesersättning

I en nyligen avgjord dom från Mark- och miljööverdomstolen har inträdesersättningen för ägarna till en nybildad fastigheten i Salems kommun justerats ner av domstolen.

Nacka tingsrätt. FOTO: Carl Johan Erikson

Inträdesersättningen avser den summa som fastighetsägarna ska betala till den befintliga samfälligheten för att få tillgång till den befintliga gemensamhetsanläggningen. I det här fallet omfattar samfälligheten väg samt vatten och avlopp.

Från början hade Lantmäteriet bestämt att fastighetsägarna tillsammans skulle betala en inträdesersättning på 125.000 kr till de övriga delägarna i gemensamhetsanläggningen. Men Mark- och miljööverdomstolen ändrade beslutet – och sänkte kostnaden i spåren av att en fastighetsägare dragit ärendet till domstolen.

– Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen att ägarna av blivande fastigheten tillsammans ska betala 90.213 kronor direkt till delägarna i gemensamhetsanläggningen X, står det i domen.

Cirka 30 procent lägre ersättning

Ursprungligen hade Lantmäteriet bestämt att fastighetsägarna skulle betala en inträdesersättning på 125.000 kronor till de övriga delägarna i gemensamhetsanläggningen. En av fastighetsägarna överklagade beslutet och argumenterade för att den beräknade ersättningen var oskäligt hög. Han föreslog istället en ersättning på 41.667 kr, eller i andra hand 90.213 kr.

Målet var först i Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandet. Men fastighetsägaren tog därefter ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Här ifrågasatte man istället Lantmäteriets metod för att beräkna ersättningen, särskilt fördelningen av kostnader mellan väg och vatten avlopp.

Svea Hovrätt kom fram till att det fanns skäl att justera beräkningen av inträdesersättningen och fastställde den till 90.213 kr. Något var i linje med fastighetsägarens andra yrkande. Domstolen baserade sitt beslut på en reviderad fördelning av kostnaderna för anläggningen. Man istället kopplade en större del till vägen.

– Mark- och miljödomstolen anser mot denna bakgrund att mark- och miljödomstolens dom ska ändra. På så sätt att ägarna av blivande fastigheten tillsammans ska betala 90.213 kr direkt till delägarna i gemensamhetsanläggningen.

Inträdesersättning samfällighetsförening: 

När det uppstår en situation där en ny eller ombildad fastighet ska behöver ansluta sig till en befintlig gemensamhetsanläggning, har Lantmäteriet enligt anläggningslagen (1973:1149) befogenhet att fatta beslut om anslutningen, inklusive att bestämma inträdesersättningen.

Inträdesersättningen bestäms för att kompensera de befintliga delägarna i gemensamhetsanläggningen för den andel av anläggningen som den nya delägaren får tillgång till. Lantmäteriet ska enligt 39 § i anläggningslagen uppskatta anläggningens värde på ett skäligt sätt, främst med hänsyn till kostnaderna för dess utförande, samt till anläggningens ålder och fortsatta användbarhet.

Denna reglering syftar till att säkerställa en rättvis och enhetlig hantering av inträdesersättningar och andra aspekter av gemensamhetsanläggningar, oberoende av de enskilda gemensamhetsföreningarnas egna bedömningar eller avtal.

Läs även:

Styrelsen

Skatteverket svarar på några vanliga frågor vi har mottagit från läsarna under den senaste tiden. Läs mer här.

Ekonomi

Många av landets samfällighetsföreningar måste både momsregistrera sig och reda ut hur mycket föreningen ska betala i moms.

Juridik

Snart är det dags för stämma i många samfällighetsföreningar. En av stämmans ofta mest betydelsefulla uppgifter är att fastställa vilka avgifter som skall tas...

Styrelsen

Styrelsearvoden, lånekostnader och avsättningar till underhållsfonden är kostnader som slår direkt mot medlemmarnas plånböcker till följd av att samfällighetsföreningen blir momspliktig.