spot_img
Annonsspot_img

Nytt bidrag för energieffektivisering: Spara tiotusentals kronor

Utöver bidrag för energieffektivisering kan du dessutom få bidrag för åtgärder på klimatskärmen för klimatskärmen, det vill säga golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen. För det måste du först ha erhållit bidrag för åtgärder på värmesystemet för samma hus. 

Bidrag för energieffektivisering

Bidraget täcker 50 procent av materialkostnaderna, den totala kostnaden måste dock överstiga 20.000 kronor för att man ska få ta del av bidraget. Som allra mest går det att få ut 30.000 kronor i stöd, det vill säga motsvarande en materialkostnad på 60.000 kronor. Du kan söka bidraget vid högst två tillfällen. En gång för värmesystemsåtgärder, och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Vad klassas som småhus?

Bidraget omfattar följande: Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus. En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara en obebyggd tomtmark avsedd att bygga småhus på. Källa: Skatteverket.

Du ansöker via Boverkets e-tjänst. Handläggningen ligger hos av Länsstyrelsen i respektive län. Din ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att din entreprenör påbörjade åtgärderna . Sista datum är dock den 1 juni 2025.

Välj rätt entreprenör

För att få ta del av bidraget måste du leva upp till ett par kriterier. Det handlar bland annat om ägande, vilken uppvärmning huset har, krav på utförare, datum för införskaffande av material och vilka utrymmen åtgärden avser. 

Utöver det räknar Boverket in fler uppvärmningsalternativ som berättigade för att få ta del v bidraget. Trivseleldning, energi som alsta av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger eller för småhus med en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år.

När du anlitar en entreprenör för att utföra arbetet måste du se till att företaget är godkänt för F-skatt. När du som sökande skickar in begäran om utbetalning ska även en handling som visar att utföraren är godkänd för F-skatt medfölja. Eftersom bidrag för energieffektivisering bara gäller materialkostnader utgör det inget hinder för att samtidigt nyttja ROT-avdrag, skriver Boverket. 

I vår leverantörsguide kan du hitta leverantörer som jobbar med samfälligheter – klicka här för att komma till Leverantörsguiden.

Vilka får ta del av bidraget?

1. Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt (före genomförd åtgärd)
2. Sökanden ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset

Vad är ett gasuppvärmt småhus?
Om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med eller kopplad till en gaspanna.

Vad är ett eluppvärmt småhus?
Direktverkande el kan vara till exempel panelelement, konvektorelement, oljefyllda elelement, elslingor i golvet, eller takvärmepaneler. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el, till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med eller kopplad till en elpanna.


Källa: Boverket.