spot_img
Annonsspot_img

Räkna röster på stämma med huvudtalsmetoden eller andelstalsmetoden?

Redaktionen fick in en läsarfråga där en samfällighetsförening mottog en begäran om omröstning på stämman enligt andelsmetoden. Hur hanterar man en sådan fråga? Vi har pratat med Håkan Weberyd som är advokat, för att reda ut juridiken. 

Huvudtalsmetoden eller andelstalsmetoden?

Först måste vi reda ut vad de olika metoderna är, och vad de innebär. 

Huvudtalsmetoden innebär att varje medlem äger en röst, oavsett om personen äger en eller flera fastigheter i samfälligheten. Personer som tillsammans äger en fastighet har bara en röst, det vill säga inte en röst per person. De måste helt enkelt vara överens om vad de ska rösta. Skulle de inte komma överens får de lägga ned sin röst. Huvudtalsmetoden använder man till exempel ofta vid val, stadegrågor och för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Andelstalsmetoden innebär att varje delägare har en röst som beräknas i proportion till personens andel i samfälligheten. Det finns dock en spärr som ligger på en femtedel av sammanlagda röstetalet för närvarande röstberättigade delägare. Det är helt enkelt för att motverka att stora delägare inte får för stort inflytande. 

Andelstalsmetoden tillämpar man ofta vid till exempel omröstningar som är av ekonomisk betydelse, något de flesta frågor som berör förvaltningen faktiskt är. Det handlar om allt från fördelning av överskott till överlåtelser och medlemmarnas bidrag till föreningen. 

Läsarfråga:

”Vi har en fråga gällande röstning på stämman”. I regel röstar man enligt huvudtalsmetoden men nu har en Brf (som är medlem i samfälligheten) begärt röstning enligt andelsmetoden. Hur räknar vi rösterna då?”

Expertsvar från Håkan Weberyd, Advokat:

Om en medlem begär röstning enligt andelstalsmetoden i en ekonomisk fråga (ej val) så ska så ske (49 § Lag om förvaltning av samfälligheter). Bestämmelsen innehåller dock en röstspärr som innebär att inget röstetal från en medlem får överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet på för samtliga vid stämman närvarande röstberättigade medlemmarna.

Det framgår inte av frågan men sannolikt har varje fristående villa andelstal 1.

Bostadsrättsföreningarna har andelstal 14, 15 och 18. Bostadsrättsföreningarna företräds normalt av någon av stämma/styrelse utsedd person som representerar hela bostadsrättsföreningens röstetal. Enskild bostadsrättshavare har rätt att närvara och yttra sig men inte rösträtt.

När ni upprättar en röstlängd så kommer de närvarande villaägarna ha 1 andelsröst vardera. Men de närvarande bostadsrättföreningarnas andelstal begränsas för var och en av dem till max 1/5 av det sammanlagda röstetalet för närvarande medlemmar. 

Såvitt förstås kommer 12 villor vara representerade, dvs 12 andelar. De tre bostadsrättsföreningarna kommer såvitt förstås att närvara med sina andelar vilket innebär att 12+14+15 och 18 = 59 andelar kommer att vara representerade vid föreningsstämman. 1/5 av 59 andelar är 11,8. Varje Brf kommer alltså vid andelstalsomröstning givet ovanstående representera 11,9 andelar vardera.

Läs också: Hjärtsäkrat grannskap – skapa en insamling och få bidrag till hjärtstartaren