Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bidragsguiden för samfälligheter

Välkommen till vår bidragsguide för samfälligheter! Här kan du hitta en sammanställning av bidrag som är tillgängliga för samfälligheter från olika källor, inklusive kommuner, landsting och myndigheter. Genom att använda vår guide kan du spara tid och enkelt hitta de bidrag som är tillgängliga för din samfällighet. Vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för dig att navigera genom de olika alternativen och hitta den information som du behöver. Utforska vår bidragsguide och hitta de bidrag som kan hjälpa din samfällighet att hitta medel. Bidragsguiden är ett levande dokument som uppdateras löpande.


Hittar du inte några bidrag i din kommun?
Det kan vara så att vi inte har fått in informationen från din kommun än. Men säg gärna till oss – så ser vi till att hämta in den så fort vi kan.

Känner du till bidrag som inte finns med i listan?
Kontakta oss på info@samfalligheterna.se så ser vi till att uppdatera listan. Ibland har vissa bidrag gått ut och är inte längre sökbara.

BidragsgivareStöd
Region BlekingeInga stöd eller bidrag.
Region DalarnaInom Region Dalarnas Länsplan för regional transportinfrastruktur avsätts cirka 1 mkr per år, för statlig medfinansiering (upp till 70%) till åtgärder
för investering/nybyggnation (ofta nya broar) i enskilda vägar.
Region Gävleborginga bidrag eller stöd som kan sökas av samfällighetsföreningar /samfälligheter.
Region Gotland (region)
Region Halland
Region Jämtland HärjedalenInga specifika bidrag.
Region Jönköpings länInga stöd eller bidrag
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region NorrbottenInga stöd eller bidrag
Region Örebro länInga stöd eller bidrag
Region ÖstergötlandInga stöd eller bidrag
Region SkåneInga stöd eller bidrag
Region SörmlandInga stöd eller bidrag
Region StockholmAv dem finns en teoretisk möjlighet att en samfällighet skulle få stöd om de söker om Projektmedel för hållbar regional utveckling. Dock måste projektet komma till gagn för hela regionen.
Undantag från den regeln är projekt på öar utan tunnel, bro eller statlig färja. Samfälligheter på öar utan fast förbindelse kan därför med fördel söka projektmedel hos oss. Om du äger en brygga som anlöps av Waxholmsbolaget eller SL:s pendelbåtstrafik kan du fram till sista maj 2023 söka bryggbidrag.
Region Uppsala
Region Värmland har inga riktade stöd till samfällighetsföreningar.
Region Västerbotten
Region VästernorrlandDet är inte möjligt för samfällighetsföreningar att söka finansiellt stöd från de regionala utvecklingsmedlen hos Region Västernorrland
Region VästmanlandInga stöd eller bidrag.
Västra GötalandsregionenNär det gäller kultur kan en samfällighetsförening rent teoretiskt ansöka om vilket typ av stöd/bidrag som helst, ex utvecklingsprojekt och verksamhetsstöd https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/
Ale kommunkommunalt bidrag till enskilda vägar. I dessa regler avses
- med ansvarig myndighet samhällsbyggnadsnämnden i egenskap av myndighet, - med byggnadsbidrag bidrag till byggnationer och upprustningar av befintligt
vägnät med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor om dessa inte
finns upptagna i en trafikplan,
- med byggnadsåret det kalenderår som byggnadsarbetena enligt bidragsansökan
ska utföras under,
- med projektet den byggnation som bidrag söks för,
- med trafikplan av kommunen antagen plan för utbyggnad och upprustning av
trafikleder såsom kommunens trafikplan, plan för vissa trafikslag eller trafikplan
för vissa delar av kommunen och
- med trafikplanebidrag bidrag till åtgärd som finns upptagen i en trafikplan.
Vem som fattar beslut eller vidtar åtgärder inom ansvarig myndighet framgår av myndighetens delegeringsordning, annan författning eller andra styrande dokument.
Bidragsberättigade vägar

Bidrag får inom detaljplanelagd allmän plats lämnas för områden för gång-, cykel- eller biltrafik, om den allmänna platsen enligt detaljplanen ska vara eller är under enskilt huvudmannaskap.
Bidrag får utom detaljplanelagt område lämnas för enskild vägs områden för gång-, cykel- eller biltrafik som har ett allmänt intresse som trafikled.
Alingsås kommunFör att kunna söka föreningsbidrag från kultur- och utbildningsförvaltningen måste föreningen först vara en bidragsgodkänd förening. Vilket innebär att föreningen initialt kan söka startbidrag. Tar ett exempel om föreningen har en anläggning som kan gagna samhällsnyttan och civilsamhället till bryggor eller lokal som används till barn- och ungdomsverksamhet vi flera tillfällen under ett år så kan föreningen t.ex. söka bidrag till annan anläggning (skötsel av bryggor på allmän badplats).
Älmhults kommun
Älvdalens kommunInga bidrag eller stöd.
Alvesta kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Åmåls kommun
Aneby kommun
Ånge kommun
Ängelholms kommunkommunalt bidrag till enskild väghållning
Arboga kommun
Åre kommunÅre kommun har, mig veterligen, inga speciellt avsatta pengar för just samfälligheter.

Sedan kan det finnas projektmedel och pengar till olika former av utvecklingsprojekt som även samfälligheter borde kunna söka. Tänker som exempel på pengar via Leader Grogrund (lokalt ledd utveckling) som finansieras via Landsbygdsprogrammet och EU samt kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund samt en liten peng från Region Jämtland Härjedalen.
Årjängs kommunvägunderhållningsbidrag.
Arjeplogs kommunUtvecklingspeng och Kulturkraft (båda finns beskrivet i det bifogade dokumentet).
De kan även söka stimulansbidrag för folkhälsofrämjande insatser. Vi hade precis en sådan ansökan där en samfällighetsförening blev beviljade ett inköp av hjärtstartare då föreningen ligger i närheten av ett känt natur och friluftsområde.

Vid alla bidrag är det maximala beloppet 20 000 per år och förening. Vid större ansökningar med större belopp än 20 000 görs en sådan via Länsstyrelsen i Norrbotten.
Arvidsjaurs kommunDet finns bidrag för enskilda vägar.
Arvika kommunInga stöd, enligt kommunen.
Åsele kommunInga bidrag eller stöd.
Askersunds kommunÅrligt vägbidrag för vägar med statligt bidrag
Hos Trafikverket är det möjligt för en vägförening att söka bidrag för sin väg. Kravet som ska uppfyllas i korthet är att vägen måste vara minst 1000 meter och hållas öppen för allmänheten.
När vägföreningen beviljats bidrag från Trafikverket, skickas en lista till kommunen över beviljade vägföreningar. Askersunds kommun betalar då ut 14,5% av det beräknade av Trafikverket är underhållskostnaden.
Årligt vägbidrag för vägar utan statligt bidrag
Detta bidrag kan alla vägföreningar söka för vägsträckor som ej har statligt bidrag. Vägsträckan måste vara minst 100 meter och som mest 1000 meter. Vägen måste hållas öppen för allmänheten. Detta bidrag räknas upp från entreprenadindex årligen där vägförening får betalt en summa per meter. Exempel för i år 2022 var 3,20kr/metern.
Åstorps kommunbidrag till skötsel för enskilda vägar. I dagsläget finns en budget på 130 000 kronor och våra vägföreningars kostnader ökar
ständigt i förhållande till att prisnivån på material och tjänster m.m ökar. Redan idag utbetalas
bidraget i procent på erhållet bidrag från Trafikverket. Det nya reglementet föreslås gälla från
och med 2022-01-01.
1. Bidrag till enskild väg med statsbidrag
Kommunalt bidrag utgår till vägföreningar och vägsamfälligheter till följande ändamål under
förutsättning att statligt bidrag beviljats.
➢ Byggnadsbidrag
➢ Årligt driftsbidrag
➢ Särskilt driftsbidrag Exempelvis: Vägföreningens kostnader uppgår till 100.000:- och de erhåller
80% i bidrag från Vägverket, dvs. 80.000:-. Kommunalt bidrag blir 10% x 80.000:-, dvs.
8.000:-.
Vägföreningens "egna" kostnader blir då 100.000- 88.000=12.000:-.
Kommunalt byggnadsbidrag utgår med högst den verkliga kostnaden.
Vägsamfällighet äger rätt att fondera ett belopp som motsvarar 2 000 kronor + 15% på
omsättningen för framtida underhåll och iståndsättning av belagda vägar. 2. Bidrag till beläggning av enskilda vägar 3. Driftbidrag till enskild väg utan statsbidrag
Åtvidabergs kommunI Åtvidabergs kommun kan samfällighetsföreningar söka vägbidrag.
Våra villkor för att kunna söka detta är
- Att vägen är minst 300 meter lång.
- Vara utfartsväg till allmän väg och ha minst en fastighet för åretruntboende.
- Ska vara tillgänglig för allmänheten
De har en budget om 500.000kr per år.
Avesta kommunÅrligt driftbidrag
Iståndsättningsbidrag (Bidrag för upprustning av vägar mm)
Båstads kommunVägföreningarna kan ansöka om två olika bidrag från kommunen: "Bidrag till punktinsatser" och "Utsmyckningsbidrag".

Vägföreningar som uppfyller normer för kommunalt underhållsbidrag får detta utbetalt av kommunen. Detta är därmed inget bidrag som vägföreningarna själva ansöker om, utan det baseras på ett index.
Bengtsfors kommunI Bengtsfors kommun kan samfällda vägföreningar där det finnas permanentboende ut med vägen ansöka om:

· Driftsbidrag
Kommunens bidrag är 43 procent av skillnaden mellan av staten godkänd underhållskostnad och beviljat statsbidrag. Bidrag under 100 kronor betalas inte ut.
· Byggnads- och iståndsättning samt särskilda driftarbeten.
Bidrag till byggnads- och iståndsättning samt särskilda driftarbeten beviljas med 17 procent av den kostnad Trafikverket godkänt i samband med utbetalning av statsbidrag. Bidraget får dock inte sammanlagt överstiga 100 procent.
Trafikverkets besiktningsprotokoll samt beslut om bidraget och åtgärdskostnaden används som underlag för kommunens bidrag.
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bjuvs kommun bidrag till enskilda vägar. Till enskilda vägar som är längre än 200 meter, lämnas ett årligt kommunalt underhållsbidrag. Bidragsbeloppet uppgår sedan 2008 till 3:60 kronor per meter väg och betalas ut i efterskott. Bidrag lämnas inte för de första 200 metrarna.


En första ansökan om kommunalt bidrag till enskild väg
utan statsbidrag görs hos Tekniska förvaltningen. Ansökan ska inkommit senast den 31 augusti årligen.


När ansökan behandlats betalas eventuellt bidrag ut. Detta sker senast under mitten av mars månad året efter det år bidraget avser.
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommunBidrag för enskild väghållning. Kommunalt bidrag för upprustning av enskilda vögar och belysningsanläggningar för permanent bebodda fastigheter.
Borås stadMLU kan ges till samfälligheter om politiken bedömer att projektet gynnar fler än bara de egna medlemmarna och i övrigt uppfyller kriterierna för Medel för lokal utveckling (tex bedöms skapa lokal utveckling). Varje ansökan om MLU handläggs individuellt.

Hur de övriga förvaltningarna (gata, fritid, kultur, miljö) begränsar sina bidrag kommer snart att framgå tydligare. Borås Stads naturvårdsfond
Borås Stad har genom naturvårdsfonden möjlighet att ge bidrag till naturvårdsåtgärder. Syftet med fonden är att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. Fonden riktar sig till såväl enskilda personer som föreningar, företag och Borås Stad. Bidrag har bland annat beviljats för restaurering av betesmarker, biotopvård i vattendrag, beskärning av skyddsvärda träd och anläggning av dammar för att gynna biologisk mångfald. Bidrag kan ges till

föreningar och enskilda för naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaureringsåtgärder
naturvårdsavtal med markägare för bevarandeåtgärder
informationsinsatser som främjar naturvården
små naturvårdsprojekt för en viss naturtyp där annan finansiering saknas
kommunens egenfinansiering i naturvårdsprojekt som fått statligt eller annat stöd
konkreta naturvårdsåtgärder som kommunen kan genomföra för bevarande, återställande, skötsel och förvaltning av naturområden och naturvärden men där dessa ligger utanför den löpande driftverksamheten.
Beslut om bidrag fattas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från en beredningsgrupp. Beredningsgruppen består av representanter från Miljö- och konsumentnämnden, Naturskyddsföreningen i Borås och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).
Borgholms kommun
Borlänge kommunInga bidrag eller stöd
Botkyrka kommunInga bidrag eller stöd
Boxholms kommun
Bräcke kommun
Bromölla kommun
Burlövs kommunDriftbidrag för enskilda vägar.
Dals-Eds kommunbetalar ut bidrag till vägsamfälligheter som får statsbidrag. Bidraget baseras på mellan beräknad kostnad av trafikverket och deras utbetalda summa(oftast 80%). Då betalar kommun ut ett bidrag på % av mellanskillnaden varje år.
Danderyds kommunInga stöd ellr bidrag.
Degerfors kommunbetalar ut bidrag till enskilda vägar.
Till de enskilda vägar som också får ett statligt driftbidrag betalar kommunen ut ett extra driftbidrag på 10% av Trafikverkets bruttosumma.
Det andra bidraget som betalas ut är till de vägar som är under 1000m och där det finns fast boende, de första 100m räknas bort. Det här bidraget är indexreglerat (KPI oktober samma år), år 2012 var summan, 3.46kr/m.

Den sista punkten i beslutet om ett särskilt bidrag har avskaffats. Men de enskilda vägar som trots det vill ha mer bidrag får då komma in med en skrivelse och det får då tas upp på kommunstyrelsen.
Dorotea kommun
Eda kommunkommunalt vägbidrag. Inom Fritids- och kulturavdelningen finns en förening, som eventuellt kan räknas in under detta, och det är Åmotfors Amatörfiskeklubb som sedan många år tillbaka har ett driftbidrag på 6 tkr/år till sina tre fiskevatten som de har till förfogande för sina medlemmar, varav en del är barn och unga som nyttjar dessa.
I och med det blev föreningen för många år sedan berättigad till kommunalt stöd
Ekerö kommunInga stöd ellr bidrag.
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Enköpings kommunKommunalt väg bidrag för enskildväg.
Eskilstuna kommun
Eslövs kommunBidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter
Essunga kommun
Fagersta kommunvägsamfälligheter/vägföreningar ansöka om kommunalt bidrag för skötsel av enskilda vägar.
Bidrag kan ges upp till 40% av den beräknade kostnaden som Trafikverket beräknat.
Enskild väg med bidrag skall vara öppen för allmänheten.
Falkenbergs kommunVägföreningar är berättigade till ett årligt driftbidrag från Falkenbergs kommun efter att en lantmäteriförrättning genomförts. En vägsamfällighet som får driftbidrag från trafikverket får driftbidrag från Falkenbergs kommun med automatik. Vägföreningar och -samfälligheter kan även ansöka om bidrag för iståndsättning av väg (iståndsättningsbidrag), t.ex för asfaltering och/eller läggning av vägtrumma mm.
Iståndsättningsbidrag som söks och beviljas ett kalenderår ska vara genomfört och redovisat samma år. Bidraget ”satsningar på landsbygden” riktas till lokala föreningar och utvecklingsgrupper med säte i Falkenbergs kommun, belägna utanför Falkenbergs stad. Föreningen ska vara verksam och placerad i den by, ort eller samhälle som bidraget avser främja. Bidragsberättigade föreningar är lokala och ideella föreningar, så som samhällsföreningar, byalag, intresseföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar. Vägföreningar och vägsamfälligheter är berättigade att söka bidrag, men enbart för sådana åtgärder som ingår i vägföreningens eller vägsamfällighetens uppdrag och åtaganden.
Bidrag för ”satsningar på landsbygden” beviljas oftast i maj/juni och ska vara slutfört och redovisat senast sista februari året därpå.
Falköpings kommun
Falu kommun
Färgelanda kommunBidrag/stöd som ges till samfälligheter är snöröjning. Antingen i form av att kommunen snöröjer eller att de ansöker om snöröjningsbidrag om de gör det själva.
Filipstads kommun
Finspångs kommunEn samfällighet kan söka om samtliga bidrag som kommunen erbjuder. Reglerna gäller för alla föreningar som följer de allmänna bestämmelserna. Vi gör ingen åtskillnad mellan olika typer av föreningar.
Flens kommunEnskilda vägar
Det är möjligt att söka bidrag för byggande, skötsel och underhåll av enskilda vägar. Det finns olika typer av bidrag hos Trafikverket och kommunen.
Hos kommunen går det att söka bidrag för enskilda vägar som inte har statligt bidrag från Trafikverket. I vissa fall finns också bidrag för nybyggnad och iståndsättning. Villkor för kommunalt vägbidrag regleras i kommunens författningssamling ”Bidrag till enskilda vägar”.
På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om de statliga bidragen för enskilda vägar.
Forshaga kommun
Skulle ett samfällighet eller samfällighetsföreningar blir stödberättigad förening så skulle det kunna söka stöd av kultur-och fritidsenheten.
För att blir stödberättigad förening ska de lämna in Verksamhetsberättelse, Balans- och Resultaträkning, Revisionsberättelse och Protokoll från senaste årsmötet till kommunen.

Vi har investeringsstöd som skulle kunna sökas för nybyggnation eller likande.
Gagnefs kommunGagnefs kommun ger bidrag till samfällighetsföreningar, vägbidrag. Vägbidraget ansöker föreningar om för föregående år och grundar sig på de kostnader för vinter och barmarksunderhåll. Alltså de kostnader föreningen haft under 2022 ansöker man om 2023 osv. Bidraget räknas per meter väg man är väghållare för.
Gällivare kommun Nedan finns en sammanställning av de bidrag som kommunen beviljar och som samfällighetsföreningar har möjlighet att ansöka om. Samtliga bidrag söks årsvis och måste sökas om för varje år. Vi har heller ingen lista med beskrivning av bidragen, man får kontakta kommunen om information för bidragen var för sig.

Anläggningsstöd
Föreningsbidrag
Verksamhetsbidrag
Driftbidrag
Fiskevårdsbidrag
Kulturstöd
Lönebidrag
Minoritetsstöd
Viltvårdsbidrag
Vägbidrag
Bidrag för vintercafé
Gävle kommunDriftbidrag för enskild väg. - Vägföreningar kan ansöka om detta om vägens längd överstiger 1 km. Gävle kommun kan endast ge bidrag i mån av tillgång på ekonomiska medel samt att vägarna uppfyller uppsatta krav.


Återställningsbidrag för fastigheter vid tidigare bostadsanpassning.
Mer om det kan läsas på denna länk https://www.gavle.se/kommunens-service/foretagare-och-etablering/aterstallningsbidrag-for-fastighetsagare/Medel från Gävle kommuns ytterområdessatsningar, gäller för orterna Hedesunda, Hamrånge och Forsbacka.
Mer om det kan läsas på denna länk https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-politik/samarbeten-projekt-och-arbetssatt/gavle-kommuns-ytteromradessatsning/
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Gnosjö kommun
Göteborgs stad
Götene kommunBidrag för enskilda vägar som ej får stadsbidrag.


Bidrag betalas automatiskt ut till de enskilda vägar som har stadsbidrag, går ej att söka.
Grästorps kommun
Grums kommunKommunalt driftbidrag
Särskilt driftbidrag
Gullspångs kommun
Habo kommunBidrag för enskild väghållning. Andra exempel som skulle vara aktuella för en samfällighet:
Projektbidrag publika arrangemang – Kulturarrangemang, idrotts arrangemang eller andra publika arrangemang.
Bidrag för traditioner och högtider- Ett evenemang för allmänheten under en högtid som ex nationaldagen.
Verksamhetsbidrag publika arrangemang – Återkommande öppet arrangemang för kommunens invånare.
Nattvandringsbidrag – Öka vuxennärvaron kvällstid för att skapa en tryggare miljö. Bidragsersättningen är 2400 kr / tillfälle.

För ovan bidrag finns inget högsta belopp. Ibland beviljar vi en bidragsansökan men till ett lägre belopp än vad som är ansökt.

Nedan är vad bidrag inte beviljas för.
Bidrag kan inte beviljas till:
investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
projekt inom utbildning eller forskning
renodlade pedagogiska projekt som kan bedrivas till exempel i studiecirkelform
lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till föreningen
arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar
Håbo kommun
Hagfors kommunKommunalt underhållsbidrag till enskild väg
Hällefors kommunDet enskilt vanligaste stödet till samfälligheter är det som riktas mot enskilda vägar och som baseras på det statliga stödet till föreningen. Därutöver kan samfällighetsföreningar teoretiskt söka även följande bidrag från kommunen:

Bidrag till mindre investeringar. Bidraget syftar till att ge föreningar möjlighet till mindre investeringar som inköp av betydelsefull utrustning/inventarier för verksamheten eller till reparation av utrustning och redskap. Bidraget till mindre investeringar ska gagna föreningens verksamhet, medlemmar och/eller Hällefors invånare.

Aktivitetsbidrag. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för aktivitetsbidraget. Aktiviteterna kan både vara riktade till föreningsmedlemmar och/eller icke medlemmar.

Bidrag till offentligt arrangemang. Avser bidrag till offentligt arrangemang som exempelvis idrotts och kulturevenemang som gagnar Hällefors kommuns invånare.

Dessutom kan alla föreningar, inklusive samfälligheter, kostnadsfritt boka sammanträdeslokaler hos kommunen.
Hallsbergs kommunKommunalt bidrag för enskilda vägar
Klipp ur bilaga: I 2021 års budget för drift- och servicenämnden finns 890 tkr avsatt för bidrag till enskilda
vägar, det vill säga de enskilda vägar i kommunen som även får statligt bidrag. Budgeten ska
sedan enligt dagens beräkningsmodell fördelar på de olika vägklasserna.
Nytt förslag till beräkningsmodell är att summan istället fördelas jämt över den totala
väglängden som är ca 320 000 meter.


Förrättningsbidrag
Till samfällighetsföreningar ges 15 % av förrättningskostnaden för bildande, sammanslagning av eller omräkning av andelstal.

Nybyggnads-/upprustningsbidrag
Till vägar vilka statligt underhållsbidrag beviljats kan kommunalt nybyggnads- eller upprustningsbidrag beviljas med högst 15 % av den kostnad Trafikverket godkänt vid beviljande av statligt bidrag. Bidraget ska sökas innan byggstart och utbetalas först sedan Trafikverket har godkänt byggnationen. Vägen ska vara besiktad och godkänd inom 2 år, därefter förfaller möjligheten till kommunalt bidrag.

Bidrag övriga enskilda vägar
1,00 kr per vägmeter överstigande 200 m räknat från tomtgräns för avstyckad tomt och från gårdsplan för jordbruksfastighet. Avser fastighet med permanent boende. Kommunen kan vid behov utföra besiktning samt vid anmodan begära in ny ansökan om bidrag. Bidrag understigande 200 kr utbetalas inte.


Utbetalning
Drift- och serviceförvaltningen handlägger och beslutar i ärenden rörande kommunal bidragsgivning till enskilda vägar enligt fastställda regler.
Bidrag till förrättningskostnader utbetalas mot inlämnande av kopior på betalda fakturor.
Bidrag till nybyggnads-/upprustningsbidrag utbetalas sedan arbetena slutförts, avsynats och godkänts av Trafikverket ifråga om väg med statsbidrag och av kommunens besiktningsman ifråga om övriga enskilda vägar.
Bidrag till underhåll utbetalas årligen i efterskott mot Trafikverkets beslut om utbetalning.
Hallstahammars kommun
Halmstads kommun
Hammarö kommunvägbidrag för enskilda vägar.
Haninge kommun
Haparanda stadvägbidrag att söka för samfällighetsvägar
Härjedalens kommun
Härnösands kommunbidrag för fiskevårdsområdesföreningar och bidrag för landsbygdsmedel. kan sökas av föreningar eller organisationer som bygger på demokratiska värderingar, främjar nytta för samhället samt vill engagera sig platsens utveckling. Projektägaren ska ha ett aktivt organisationsnummer, vara registrerad i och bedriva sin verksamhet i Härnösands kommun och föreningar har minst 10 medlemmar. Så faller samfällighetsföreningen in under de kriterierna så kan de söka.
Härryda kommundriftbidrag samt ett kompletterande bidrag för vägupprustning när vägföreningen redan beviljats bidrag från Trafikverket. För att vägföreningar eller vägsamfälligheter ska kunna ansöka om bidrag av Härryda kommun behöver följande krav vara uppfyllda:

vägnätet är minst 500 meter
vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter
hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten är öppet för allmän trafik.Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under förutsättning att:

vägnätet är minst 500 meter
vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter/medlemmar
hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik.
I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl.

Hässleholms kommun
Heby kommunInga stöd eller bidrag
Hedemora kommun
Helsingborgs stad
Herrljunga kommunBidrag till skötsel av enskilda vägar kan sökas
Hjo kommunBetalar ut 20 procent av det statliga bidraget för vägföreningar.
Hofors kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Höörs kommun
Hörby kommun
Huddinge kommunInga stöd eller bidrag
Hudiksvalls kommunDriftbidrag för vägföreningar
Mer information: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo-och-leva/Gator-och-vagar/Enskilda-vagar/Bidragsnormer-for-driftbidrag-till-enskild-vaghallning-i-Hudiksvalls-kommun.html

Driftbidrag för belysningsföreningar
Mer information:
https://www.hudiksvall.se/Sidor/Bo-och-leva/Gator-och-vagar/Enskilda-vagar/Normer-for-bidrag-till-vagbelysningsforeningar.html
Hultsfreds kommunLONAbidrag. (Lokala Naturvårdssatsningen)
driftbidrag för enskilda vägar. Det finns även möjlighet för en samfällighetsförening att ansöka om bidrag för bredbandsutbyggnad. Denna typ av stöd riktar sig dock inte specifikt till samfällighetsföreningar. Avsikten med bidrag för bredbandsutbyggnad är att främja att näten byggs ut för att kunna nå de mål som regeringen har satt om bredbandsutbyggnad. Hur stort bidraget är kan variera beroende på projekt och vilka kostnader dom har. Kommunens krav är att stödmedel i första hand ska sökas från statliga eller regionala stöd. Räcker inte dessa stödmedel eller om de av någon anledning inte kan beviljas så kan kommunen bevilja bidrag. Det finns just nu inget formellt reglemente för detta.
Hylte kommunGata- och parkenheten på Hylte kommun betalar ut bidrag till vägsamfälligheter, enskilda vägar och till samhällsföreningar för inköp av julgranar.
Kultur- och folkhälsokontoret betalar ut bidrag till samhällsföreningar.
Järfälla kommunInga stöd eller bidrag
Jokkmokks kommun
Vägbidrag, en summa på 4 kr/m för väg mellan 100 m- 999 m som ej får statligt stöd. Bidrag under 300 kr betalas ej ut.
Bygdemedel, vattenregleringsmedel som ska gå till bygden för skador som vattenkraften åsamkat. Finns väl egentligen ingen minimi eller max gräns men egen finansiering på minst 20 % måste till.
Jönköpings kommun
Kalix kommunFritids- och kulturnämnden i Kalix har inga stöd som samfällighetsföreningar kan ansöka.
Kalmar kommunbidrag för enskilda vägar. Antingen årligt driftbidrag eller bidrag för ”förbättringar”.Samfällighetsföreningar kan inte söka kulturstöd men skulle kunna söka kulturprojekt för övriga kulturaktörer om de t ex skulle vilja arrangera en barnteater på orten. Där är det graden av kultur som avgör.
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommunVägbidrag för vägar mellan 100-500 meter: Här finns möjlighet att söka ett kommunalt vägbidrag om 3,50 kr per meter och år, förutsatt att det finns permanentboende.
Karlskoga kommun
Karlskrona kommunDe fonder/stiftelser som går att söka som kanske han uppfyller kraven på är

Adolf Gulins donationsfond
- Avkastningen används för allmännyttiga ändamål, som kommunen inte har till ansvar att verkställa och bekosta.
Flyerydsfonden
- Avkastningen används för skogsbefrämjande syfte.

en samfällighet teoretiskt kunna ansöka om ett bidrag om de anordnar ett kulturevenemang. Samfällighetsföreningar kan ansöka om vägbidrag för enskild väg, storleken på vägbidragen utgår från Trafikverkets index för underhåll av enskild väg.

Bidrag finns även att söka för enskild utfartsväg, minst 100m lång. Bidrag om 2:50/m /år.
Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kävlinge kommunInga bidrag eller stöd
Kils kommunvägbidrag för enskild väg
Kinda kommunbidrag om driftsbidrag samt särskilt bidrag vid ny- och ombyggnader samt redskapsanskaffning.
Kiruna kommun
Klippans kommunSamfällighetsföreningar är inte bidragsberättigade men kan söka bidraget Egna initiativ om det kommer andra till godo.
Knivsta kommunINga stöd eller bidrag
Köpings kommunKommunalt vägbidrag (TRV).

Köpings kommun betalar årligen ut ett kommunalt bidrag som komplement till Trafikverkets årliga statsbidrag till enskilda vägar. Bidraget har betalats ut sedan 1969. Bidragsbeloppet har ändrats genom kommunfullmäktigebeslut. Bidragsbeloppet ska motsvara 10 % av Trafikverkets beslutade kostnad för vägen enligt kommunfullmäktigebeslut 2003-12-15 § 119 om Budget 2004 med diarienummer 2003/197-041. Beslutet infördes år 2006.

Bidraget avser endast underhåll av enskild väg. Kommunen betalar inte ut bidrag till byggande eller iståndsättning av enskild väg, men enstaka undantag är dokumenterade där kommunen tagit ställning i bidragsfrågan från fall till fall.

Det kommunala vägbidraget betalas ut i efterskott. VME administrerar utbetalningen som sker i februari. Utbetalningen är baserad på ett underlag som kommer från Trafikverket i december föregående år. Varje december skickar ut Trafikverkets bidragshandläggare för enskilda vägar två listor som redovisar hur stort belopp staten kommer att betala ut till vägsamfällighetsföreningarnas konton i februari följande år. Den första listan omfattar vägar som befinner sig inom kommunens gränser, den andra vägar som går över kommunens gränser. Dessa underlag omarbetas manuellt av VME:s tjänsteman på Gatu- och parkavdelningen med hjälp av en färdig mall för att räkna ut det motsvarande kommunala vägbidraget.


Utfartsvägar (1,50 kr/m).

Köpings kommun betalar årligen ut ett kommunalt bidrag till väghållare av enskild utfartsväg som inte emottar Trafikverkets årliga driftbidrag för enskilda vägar. Detta kallas ibland det kommunala bidraget för underhåll av enskild utfartsväg som ej är statsbidragsberättigad eller 1:50-bidraget.

Bidraget har sitt ursprung i Munktorp kommunfullmäktigesbeslut 1968-06-24 § 32 att kommunalt bidrag skulle utgå till enskilda vägar utan statsbidrag. Bidraget avsåg endast underhåll av enskild väg. Beloppet var 80 öre per meter väg enligt beslut. Bidraget har betalats ut av Köpings kommun sedan kommunsammanslagningen 1971. Enligt Köpings kommunfullmäktigesbeslut 1980-06-26 § 95 (Dnr 1979/130) utvidgades området för bidragsberättigade enskilda vägar till att gälla hela Köpings kommun samt bidragsbeloppet höjdes till 1,20 kronor per meter väg. Bidraget avskaffades 2002 men återinfördes enligt kommunfullmäktigesbeslut 2003-06-16 § 81 (Dnr 2003/224-318) med nya bidragsregler (se nedan).

Bidragsbeloppet är fast, ingen indexuppräkning sker. Bidraget avser endast underhåll av enskild väg. Kommunen betalar inte ut bidrag till byggande eller iståndsättning av enskild väg, men enstaka undantag är dokumenterade där kommunen tagit ställning i bidragsfrågan från fall till fall. Maximalt bidragsbelopp är för närvarande 1,50 kronor per meter väg enligt kommunfullmäktige beslut 1988 (diarienummer saknas).

Bidraget betalas ut av VME varje år i november. Gatu- och parkavdelningens tjänsteman kan ta emot ansökningar under året under förutsättning att den sökande uppfyller ett antal fastställda kriterier. Om det visar sig att den sökande är berättigad ska Gatu- och parkavdelningens tjänsteman underrätta ADA för att uppdatera betalfilen.

Gatu- och parkavdelningens tjänsteman ska årligen kontrollera samtliga bidragsmottagare mot FIR och KID för att bekräfta att personen är levande, bor på adressen samt uppfyller kommunens regler för att erhålla bidraget.

Kommunfullmäktige beslutade 2003-06-16 § 81 om särskilda regler för att erhålla detta bidrag (Dnr 2003.224-318). Reglerna återfinns på kommunens webbsida:

För att få bidrag måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt.
Vägen ska vara minst 100 meter. Längden avser sträckan från allmän väg eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
Bidrag utgår ej för väg inom planlagt område eller från sommarbostad.
Förekommer fler utfarter från samma fastighet utgår bidrag endast till en väg.
Den som söker bidrag ska vara fast boende på fastigheten enligt folkbokföringslagen.
Vid fler boende utmed utfartsvägen ska väghållningen vara ordnad i någon form av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av kommunen.
Årligt driftbidrag betalas ut i efterskott för kalenderår.
Kommunen prövar förutsättningarna för bidrag varje år i samband med budgetarbetet.
Kramfors kommun
Kristianstads kommunVägbidrag till privata/enskilda väghållare
Privata/enskilda väghållare kan ansöka om statligt eller kommunalt bidrag för skötseln av sina vägar. Förutsättningarna för statligt vägbidrag hittas på Trafikverkets webbplats, under relaterad information. Erhåller man statligt vägbidrag, så betalas även kommunalt bidrag ut automatiskt. För det kommunala bidraget förutsätts att den aktuella vägen:

Huvudsakligen betjänar en bostad med personer skrivna på adressen
Hålles i farbart skick för fordonstrafik
Inte är avstängd för allmänheten
Är minst 400 meter
Har en privatperson, juridisk person eller ideell organisation som ansvarar för att underhållet utförs och inlämnat ansökan om bidrag med erforderliga uppgifter till kommunen.
Bidragsbeloppet uppgår till 3,70 kronor per meter (2022, det justeras varje år enligt index från Trafikverket och bidrag lämnas inte för de första 200 metrarna.

Ansökan om kommunalt vägbidrag
Nya ansökningar görs på e-tjänsten under relaterad information. Ansökan gäller för innevarande år. Har du ansökt om bidrag för din väg föregående år, så behöver du inte fylla i e-tjänsten det nästkommande året. Du finns i vårt register och kommer att bli kontaktad brevledes under november månad varje år. Formuläret som skickas ut ska vara kommunen tillhanda innan årsskiftet. Bidraget betalas ut i februari året därpå.
Kristinehamns kommun3 olika bidrag för enskilda vägar.
Ett för vägar som inte har statliga bidrag och två för vägsamfälligheter som har statliga bidrag.När det gäller storlek på bidragen när det gäller vägsamfälligheter är det procentsats på Trafikverkets beslut som betalas ut.
Vägar utan statsbidrag får 4 kr/meter med de första 100 meter borträknade.
Krokoms kommun bidrag som föreningar kan få av kommunen är 20 % av verifierad el-kostnad för väglyse. Föreningarna får skicka in kopior på el-fakturorna och får bidraget utbetalat en gång/kvartal.
Kumla kommunEnskilda vägar med statsbidrag
Till underhåll av enskilda vägar, vilka erhåller statsbidrag till underhållet, betalas kommunala bidrag ut. Statens regelverk styr.
Vägen måste vara minst 1 km lång och det måste finnas en styrelse för vägen (samfällighet eller vägförening).
Trafikverket är tillsynsmyndighet och bestämmer bidragets storlek och vägens klassning.
Kommunen betalar fastställda procentbelopp i förhållande till Trafikverkets utbetalning och vägens klassning.
Kommunen betalar ut bidraget efter årlig ansökan som ska ha kommit till kommunen senast den 31 januari. Ansökan avser året som gått och görs på särskild blankett som tillhandahålls av kommunen.
Det finns väger som går genom flera kommuner och får alltså bidrag från fler kommuner.
Till upprustning av enskilda vägar, som statsbidrag beviljas enligt särskilt beslut av statlig myndighet, betalas extra kommunalt bidrag ut med 10 % av de beräknade anläggningskostnaderna.
Till ansökan om förbättringsbidrag ska bifogas kostnadsberäkning för projektet samt ett statsbidragsbeslut. Innan bidraget betalas ut ska ett besiktningsprotokoll, utfärdat av Trafikverket uppvisas.
Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag
Kommunen betalar ut bidrag till enskilda utfartsvägar utan statsbidrag. Kommunens regelverk styr och är tillsynsansvarig att vägen hålls framkomlig.
Bidrag får sökas av enskilda personer som är folkbokförda och helårsboende efter vägen som bidrag söks för.
Vägsträckan måste vara minst 100 meter och det behövs bara en permanentboende efter vägen för att kunna söka bidraget. Bor fler efter vägen måste samtliga vara överens om vilken som ska ta emot bidraget.
Väg, till viken bidrag betalas ut, ska hållas öppen för trafik hela året
Bidrag ansökningar sker årligen och beviljas årsvis. Ansökan avser föregående kalenderår och görs på särskild blankett som ska ha kommit till kommunen senast den 31 mars.
Bidragets storlek är 3.84 kronor för varje meter väg utöver 50 meter. Bidrag under 25 kr betalas inte ut. Beloppet indexregleras med samma index som Trafikverket använder.
Kungälvs kommun
Kungsbacka kommunEnskilda väghållare kan få bidrag för driften av väg, gata och gång- och cykelväg. Följande regler gäller för utbetalning:

Vägarna måste vara belagda med asfalt eller grus samt vara öppna och framkomliga för allmän trafik med undantag för stängning under tjällossning.
Den sammanlagda längden väg måste totalt vara minst 200 meter.
Bidragets storlek är det samma oavsett beläggning på vägen
11 kr/löpmeter väg/gata
5,50 kr/löpmeter separerad gång- och cykelväg (min 1,5 meter bred)
Det totala bidraget får inte överstiga Trafikverkets beräknade driftskostnad per år för de vägar som även får statligt vägbidrag.
Samfälligheten/föreningen måste ha ett sökbart organisationsnummer.
Vi betalar endast ut bidraget till ett bank- eller plusgiro upprättat för samfälligheten/föreningen. Privatpersoner får inte stå som mottagare. Kontakt
Från och med 2020 kan du ansöka om ett särskilt vägbidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som ska höja trafiksäkerheten. Särskilt vägbidrag kan endast utbetalas till väg som har årligt vägbidrag.
Årlig pott på 200 000 kronor.
De särskilda vägbidraget är på max 50 procent av den totala projektkostnaden.
Kungsörs kommun
Laholms kommunDet finns ett särskilt stöd för den typen av föreningar/byalag, se riktlinje här, Tjänsteskrivelse (laholm.se). Det är en form av generellt stöd som betalas ut, samma summa till alla. Bidraget betalas ut årligen.

Sen finns det inget som egentligen hindrar att den typen av föreningar söker övriga bidrag, exempelvis aktivitetsbidrag om man nu skulle ha verksamhet för barn/ungdomar mellan 7-25 år. En förening kan även söka lokalbidrag, om man äger eller hyr en lokal. Vi har även en pott som heter övrigt bidrag som är öppet för alla att söka, för exempelvis investeringar, större arrangemang, prova-på verksamhet
Landskrona stad kommunalt bidrag sökas för drift och underhåll. För att få rätt till bidrag till enskild väghållning från stat eller kommun, ingår dock regelmässigt som villkor att vägen inte utan medgivande från bidragsgivaren får stängas för allmän trafik.
Laxå kommunbidrag till vägsamfällighet.
Lekebergs kommunkommunalt vägbidrag.

Lite info om detta:
Alla vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka årligen för att erhålla det kommunala vägbidraget. Ansökan ska även kompletteras genom att senaste årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret bifogas.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening. Normalt får kommunen Trafikverkets beslut under januari månad och det gäller som underlag för resterande del av det aktuella året.

Av den av Trafikverket beräknade kostnaden betalar Lekebergs kommun ut 15 % av kostnaden i vägbidrag.
Leksands kommunInga stöd eller bidrag
Lerums kommun
Lessebo kommunHos samhällsbyggnadsförvaltningen kan man ansöka om bidrag för:

Ansökan om extra bidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar - Lessebo kommun
Ansökan om kommunalt bidrag för snöröjning av utfartsvägar med en väglängd av minst 100 meter - Lessebo kommun
Ansökan om kommunalt driftbidrag till enskild väg - Lessebo kommun
Lidingö stadInga stöd eller bidrag.
Lidköpings kommunvägbidrag.

För att vägbidrag ska betalas ut krävs följande:

· -Längd på väg minst 400 m — 1000m
· -Helårsboende skall finnas utmed vägen
· -Förbudsskyltar får ej sättas upp och skall alltså vara tillåten för trafik
· -Väghållare som har minst 1000 m väg, i första hand ansöker om statsbidrag
· -Vägen ska ha godtagbar standard, och godkännas av besiktningsman
Lilla Edets kommunDet finns inga vägbidrag eller liknande för samfälligheter att söka i kommunen.
Lindesbergs kommunLindesbergs kommun ger ett årligt bidrag som baseras på 10 % av Trafikverkets årliga driftsbidrag.
Linköpings kommun
Ljungby kommunDet finns inga vägbidrag eller liknande för samfälligheter att söka i kommunen.
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lomma kommunenskild väghållning, enligt författning L.6.
Ludvika kommun Bidrag till vägsamfälligheter. Bidrag till lokalägande föreningar
Luleå kommun
Lunds kommun enskilda vägar.
Kommunalt bidrag skall utgå till underhåll av sådana enskilda vägar som erhåller statsbidrag. Det kommunala bidraget skall därvid utgöra 50 % av det av Trafikverket godkända statsbidraget, dock max 100 % av den av Trafikverket godkända statsbidragsberättigade underhållskostnaden. Se nedan.

Nuvarande policy
Statligt bidrag + Kommunalt bidrag

80 % + 20 % = 100 %
60 % + 30 % = 90 %
35 % + 17,5 % = 52,5 %
Lycksele kommunenskild utfart längre än 150 m - ett årligt bidrag - bifogar beslutet och blankett där ersättningsnivån framgår.
och enskild belysningsanläggning - bidrag till en belysningspunkt och sedan årligt bidrag 200 kr/belysningspunkt - bifogar beslutet
angående ersättning till anläggande.
Lysekils kommunInga stöd eller bidrag
Malå kommunSamfällighetsföreningar kan vara berättigad bidrag om aktivitetens/evenemangets/projektets allmännytta bedöms hög. Lokalbidrag
Anläggningsbidrag
Kulturbidrag
Fritidsbidrag
Aktivitetsbidrag
Potentiella finansiärer utöver Malå kommun som det också finns information om på Malå kommuns hemsida:
LONA: lokala naturvårdsbidrag
Bygdemedel
Skellefteå Älvdal (Leader)
Malmö stadStadsbyggnadskontoret har inget sådant bidrag.Fritidsförvaltningen har inga registrerade samfällighetsföreningar och får därmed inga bidrag eller stöd. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har inga bidrag eller stöd för samfällighetsföreningar.
Malung-Sälens kommunBidrag för enskilda vägar.
Mariestads kommunFör närvarande har Mariestads kommun inte någon möjlighet att betala ut "Särskilt driftsbidrag".
Den kommunala delen av driftsbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver göra ansökan hos verksamhet teknik.
Markaryds kommunMarkaryds kommun betalar ut driftbidrag till vägföreningar för enskilda vägar. Beloppet är kopplat till de bidragsunderlag som Trafikverket årligen tar fram för enskilda vägar med statsbidrag. För de vägar där Trafikverket betalar 60 % av underlaget betalar kommunen 30 % baserat på samma underlag. För vägar med 80 % bidrag betalar vi ut 10 % av underlaget. På så vis får samfällighetsföreningarna sammanlagt 90 % av underlaget i bidrag av stat och kommun.
Kommunens krav för att utbetala bidraget är inlämning av följande uppgifter: Vägföreningens kassarapport, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse samt uppgifter om styrelsens sammansättning.
Marks kommunSe Kommunala bidrag till enskild väghållning (mark.se) för mer information.
Melleruds kommunsamfällighetsföreningar ansöka om kommunalt driftsbidrag till enskilda vägar, med eller utan statsbidrag.
Mjölby kommun enskilda vägsamfälligheterna som erhåller statsbidrag från Trafikverket även får ett driftbidrag från kommunen. Detta är ett politiskt beslut ifrån Kommunfullmäktige.
De vägar som är kortare än 1 km (som är gränsen för att erhålla statligt bidrag) kan ansöka om ett årligt kommunalt driftbidrag. Där finns det en fastställd taxa per m väg.

Man behöver inte söka årligen utan de vägar som är kvalificerade enligt Trafikverkets sammanställning eller de kortare utfartsvägarna som har beviljats bidrag får detta årligen. Storleken på vägbidraget som betalas ut är ca 1 Mkr/årligen.

Kommunen ger inga bidrag för iståndsättning av väg, dvs förstärkning av ett dåligt parti, asfaltering eller utbyte av vägtrummor.

Vi har ingen blankett för det kommunala vägbidraget utan det räcker med ett mail och en karta samt en kontaktperson. V
Mölndals stadBidrag för enskilda vägar
Mönsterås kommunDet finns möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från kommunstyrelsen.
Mora kommunLeader - DUO Dalälvarna - Dalälvarnas Utvecklingsområde (duodalalvarna.com) Där kan man söka om projektmedel.
Mörbylånga kommunBidrag för enskilda vägar. Föreningsbidrag.
Motala kommunBidrag till enskilda vägar betalas ut till de samfällighetsföreningar med en väg där styrelsen är aktiv. Kravet är att föreningen erhåller statligt bidrag för sin väg. Vi har en summa som beslutas från politiskt håll från år till år och betalas ut procentuellt på samma sätt som Trafikverket gör med sitt statliga bidrag. Någon ansökan behövs inte utan vårt bidrag ”trycks ut” till föreningarna.
Mullsjö kommunBetalar per automatik ut 10% på vad TRV betalar ut i driftsbidrag, dock har vi bidrag med ansökan om bidrag för enskilda vägar.
Munkedals kommunInga bidrag.
Munkfors kommunIdeella föreningar kan söka evenemangsbidrag, anläggnings- och lokalbidrag, men som sagt inget specifikt för samfälligheter.
Nacka kommunFrån Offentlig utemiljö finns väg- och gatubelysningsbidrag.

Från trafik finns bidrag för fönsteråtgärder/buller samt cykelsatsning/ vintercyklist.
Nässjö kommunI Nässjö kommun så finns följande

Driftbidrag till enskilda vägar som är godkända av trafikverket
Särskilt driftbidrag till ovan vägar
Driftbidrag för utfartsvägar under 1000m meter över 300 meter.
Nora kommunKommunalt bidrag för enskilda vägar. Bidrag utgår till vägsamfällighet och vägförening som är bildade enligt Lagen om enskilda vägar samt gemensamhetsanläggningar bildade enligt anläggningslagen med belopp som täcker 10% av det för statligt bidrag framräknade kostnaden för vägar med statsbidrag. För att kommunalt underhållsbidrag ska utgå till väghållare av enskild väg fordras:

att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår till väghållaren
att vägen ska hållas öppen även för andra än de i vägsamfälligheten, vägföreningen eller medlemmar som ingår i gemensamhetsföreningen
att underhållskostnaden kan styrkas med verifikationer om kommunen så önskar.
Norbergs kommunInga bidrag eller stöd. Norbergs kommun betalar inte ut några kommunala bidrag för enskilda vägar.
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun
Norrköpings kommunbidrag att söka för samfälligheter som har vägar och grönskötsel inom sina förrättningar.
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Nybro kommun
Nyköpings kommunkommunalt vägbidrag för enskilda vägar.
Den ersättning som utgår för 2023 är 5kr per löpmeter alternativt om statsbidrag erhålls från Trafikverket, då betalar kommunen ut 10% av de uppskattade underhållskostnaderna.

Enskilda vägar
Enskilda fastighetsägare och samfällighetsföreningar bär ansvaret för enskilda vägar, det vill säga vägar som endast berörda personer använder. Men både fastighetsägare och samfällighetsföreningar kan i viss mån få underhållsbidrag från kommunen. Det förutsätter bland annat att:

Hela vägen är utfartsväg från fast bostad.
Vägen är öppen för allmän trafik.
Den totala väglängden överstiger 200 meter.
Vägen är i sådant skick att det utan problem går att färdas med bil och cykel på vägen.
Nykvarns kommunkommunalt driftbidrag för enskild väg med buss i linjetrafik. Bidraget (60 000 kr) kan sökas för ett år i taget och villkoret är att vägen trafikeras av buss i linjetrafik.
Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun har inga potentiella bidrag eller stöd att söka för samfällighetsföreningar/samfälligheter.
Ockelbo kommun
Öckerö kommun
Ödeshögs kommunKommunen ger bidrag till enkilda vägar - vägsamfälligheter.
Vägsamfällighet som får statsbidrag är bidragsberättigade för det kommunala bidraget. Bidraget är ett kombinerat underhålls- och iståndsättningsbidrag om 10 % av det årliga statliga stödet. Kommunens bidrag betalas ut utifrån Trafikverkets uppgifter till kommunen.
Olofströms kommunOlofströms kommun har inga bidrag som är riktade specifikt till samfälligheter.
Örebro kommunEnskild utfartsvägar:
Utanför detaljplanelagt område och är under 1000 meter. Söks i augusti
Samfälligheter:
Får i huvudsak statlig bidrag som ligger som grund för den kommunala utbetalningen. Kravet är att vägen är utanför detaljplanelagt område. Beroende på storleken finns i beslutet. Utbetalas 1 gång per år. Våren
Vägföreningar:
Föreningar inom detaljplanelagt område. Får 100% driftbidrag. Ingen ersättning utgår för standarhöjande åtgärder.
Örkelljunga kommunDriftsbidrag och Extra investeringsstöd för enskilda vägar.
Örnsköldsviks kommunTrafik- och parkavdelningen hanterar följande bidrag för enskilda vägar:
Bidrag till vägunderhåll (driftbidrag)
Bidrag till enskild väghållare som får statsbidrag.
Bidrag till enbart barmarks- och vinterunderhåll
Till väg eller del av väg som efter särskild prövning bedöms att speciellt gynna det rörliga friluftslivet eller speciella naturintressen.
Särskilt driftbidrag
Särskilt driftbidrag för mindre förbättringsarbeten och för förnyelse av beläggningar.
Byggnadsbidrag
Byggnadsbidrag för ombyggnad av broar samt förstärknings- och förbättringsarbeten.
Plogningsbidrag
Till enskilda väghållare som inte kan erhålla kommunalt driftbidrag enligt punkt 1.

Enligt bidragsbestämmelserna antagna av kommunfullmäktige 1997 utgår bidrag enligt punkt 1 till 4 endast till de vägföreningar som uppfyllde kraven när beslutet togs. Dessa måste årligen inkomma med en redovisning på utförda driftåtgärder för att kunna erhålla bidragstäckning.

Kultur- och fritidsavdelningen hanterar följande bidrag för samfällighetsföreningar:
Byskötselspeng
Samfällighetsföreningar kan ansöka om byskötselpeng om de utför uppdrag inom den bidragsformen
För att vara berättigad till byskötselpeng ska gruppen eller föreningen som bygga på demokratiska värderingar, ha ett samhälleligt ändamål och aktivt engagera sig i bygdens framtida utveckling. Byutvecklingsgruppen eller föreningen ska vara verksam i kommunens tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden.

Upprustningsbidrag / utvecklingsbidrag
Samfällighetsföreningar kan i speciella fall, när de också har annan verksamhet, ha rätt att söka exempelvis upprustningsbidrag eller utvecklingsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden.
För att vara bidragsberättigad ska föreningen vara skriven och ha verksamhet i Örnsköldsviks kommun samt vara registrerad i kommunens föreningsregister. Föreningen ska vara ideell och ansluten till en riksorganisation eller motsvarande. Föreningen ska ha varit verksam i ett (1) år och ha minst tio (10) aktiva medlemmar. Med aktiv medlem avses den som betalat medlemsavgift och deltar i föreningens verksamhet. Bidragsberättigade föreningar ska ha antagna stadgar, vald styrelse och fungera enligt demokratiska principer. Föreningen ska vara öppen för samarbete med andra föreningar och Örnsköldsviks kommun.

Tillväxtavdelningen hanterar följande bidrag:
Bygdemedel
Söks via länsstyrelsen men handläggs av kommunen. Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden. Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden. I Örnsköldsviks kommun går medlen bara till landsbygdsområden. Minns jag rätt sökte en samfällighet i Ledig dessa medel för något år sen för att rusta upp en bro.
Orsa kommunInga bidrag eller stöd.
Orust kommun
Osby kommunVägar utan statsbidrag – Från närmsta allmänna väg till folkbokförd adress, de första 300 m dras av. Ca 3.5 kr/m

Vägar med statsbidrag – Baserar sig på Trafikverkets bidrag. Kommunen betalar 25% till vägar som får 60% av Trafikverket och 10% till vägar som får 80% av Trafikverket.

Upprustningsbidrag, 15%, baserar sig på att de fått beviljat ”särskilt driftbidrag” av Trafikverket.

Upprustningsbidrag till broar, 30% baserar sig på att de fått beviljat ”särskilt driftbidrag” av Trafikverket.
Oskarshamns kommun bidrag till enskilda vägar.
Enskilda väghållare kan erhålla bidrag för drift och underhåll av privata vägar. Bidrag sökes hos Trafikverket. Enskilda vägar som Trafikverket beviljat bidrag för kommer automatiskt att även få bidrag från kommunen genom information från Trafikverket.
Österåkers kommunMiljöbidrag
Östersunds kommunBidrag för drift, underhåll, förnyelse och nyanläggning av vägbelysning. Energikostnad betalas av kommunen. Trafik & El:
- Investeringsbidrag och driftbidrag för enskilda vägar. Trafikverket sätter reglerna men en av förutsättningarna är att vägen är minst 1 km lång till sista bostaden.
- Bidrag till bussväderskydd. Ett bidrag till material Max 10 000 kan sökas av föreningar till busshållplats i glesbygd.
- Vägbelysningsförening kan söka drift-, underhålls-, förnyelse- och nyanläggningsbidrag, förutsättning för utbetalning att föreningen uppfyller de krav som ställs av kommunen.
Östhammars kommun
Östra Göinge kommun
Ovanåkers kommun
Överkalix kommunVägbidrag som är avhängigt trafikverkets bidrag till ordinarie vägunderhåll.
Extra vägbidrag för rep av ex broar etc.
Och slutligen plogningsbidrag..
Övertorneå kommun
Oxelösunds kommunInga bidrag eller stöd.
Pajala kommun
Partille kommunInga bidrag eller stöd.
Perstorps kommunbidrag till enskilda vägar. Bidrag utgår:

Till statsbidragsberättigade arbeten med 30 % å den kostnaden varå statsbidraget beräknats dock högst till det belopp som finns tillgängligt i årsbudgeten.

Till mindre förbättringsarbeten, till vilka statsbidrag sökts men ej erhållets, kan bidrag utgå med 70 % av den verkliga kostnaden, dock högst 2 000 kronor/år och vägförening.

Till sommar- och vinterunderhåll årligen med 10 % av Vägverkets beräknade
driftkostnader.

Som villkor för att kommunalt bidrag skall utgå till vägförening gäller att kommunen har rätt att vid respektive enskild väg uppsätta sådana vägskyltar och informationsskyltar som kommunen önskar och som har ett turistiskt eller informationsmässigt syfte.

Ansökan om bidrag för nästkommande års arbeten skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti.

Bidrag skall beviljas i den ordning som kommunstyrelsen prioriterar.

När medel, som finns avsatta i årsbudgeten, förbrukats skall ytterligare bidrag ej beviljas.

Till statsbidragsberättigade arbeten utgår inget kommunalt bidrag innan statsbidraget
slutreglerats.

För vägar som har sin sträckning även inom andra kommuner utgår bidraget i förhållande till väglängden inom Perstorps kommun.

Utbetalning av bidrag för sommar- och vinterunderhåll skall årligen ske när Vägverkets beräknade kostnader är kommunen tillhanda.
Piteå kommun
Ragunda kommunInga bidrag eller stöd.
Rättviks kommunI Rättviks kommun kan samfälligheter ansöka om bygdepeng och vägbidrag.
Storleken på bygdepengen variera från år till år, 2022 kunde vi dela ut 227 500 kr men detta är det enbart 100 000kr. En förening/organisation kan högst få 100 000 kr från sin ansökan.Vägbidraget är på 8.85kr/m för väg och 5.50kr/m för gång- och cykelväg.
Region Gotland (kommun)
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Säffle kommun
Sala kommun
Salems kommunSärskilt driftbidrag, statsbidragsberättigad enskild väg, Årligt driftbidrag, statsbidragsberättigad enskild väg.
Sandvikens kommunårliga vägföreningsbidrag som ska användas för barmarksunderhåll och vinterväghållning.
Vägföreningar kan även ansöka om bidrag för byggande och upprustning av enskilda vägar och belysningsanläggningar för permanent bebodda fastigheter.

Generella villkor som vägföreningar behöver förhålla sig till är att vägar som har kommunalt driftbidrag inte får stängas av för trafik annat än under tjällossningen.
Även att vägföreningen avser att bibehålla och främja tillkomsten av permanentbebyggelse. Om ändrade förhållanden angående utnyttjande, kostnadsfördelning eller annat inträffar, omprövas det årligen där åtgärder och rättelser ska vidtas för att uppnå bidragets huvudsyfte.
Säters kommun
Sävsjö kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommunVägbidrag.
Sjöbo kommunVi har driftbidrag för enskilda vägar som samfälligheter kan söka.
Och så har vi allmän föreningsbidrag.
Skara kommun Enskilda vägar
Skellefteå kommunStöd till enskilda vägar. Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Skellefteå kommun inom Skellefteälvens avrinningsområde se kartan längre ner. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag.

Skinnskattebergs kommunMiljö- och byggförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, sektor samhällsskydd och beredskap och sektor kultur och fritid har inget av det du efterfrågar.
Skövde kommunBidrag till enskild väg.
Skurups kommun stöd till vägföreningar under vissa förutsättningar. D.v.s. vägen är ofta en samfällighet som förvaltas av en vägförening och för de vägar som uppfyller nedanstående krav kan man ansöka om ett stöd motsvarande 50 % av det stadsbidrag Trafikverket betalar ut. Stödet går dock till den förvaltande vägföreningen, d.v.s. inte samfälligheten. Se förutsättningar nedan. För att kunna söka årligt driftbidrag ska det vara en sammanhängde väg på cirka 1 kilometer eller längre till fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet och tillgodose ett kommunikationsbehov. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag.
Vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) där en kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948) får inte årligt driftbidrag.
Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en överenskommelse som godkänts av Trafikverket.
Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag beviljats.
Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl.
Det årliga driftbidraget betalas ut i efterskott för varje kalenderår.
Om en väg stängs för trafik utan Trafikverkets medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får Trafikverket besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas ut vilket medför att kommunens bidrag inte heller betalas ut.
Att kallelse till mötet är godkänt där vägens ägare beslutat söka statsbidrag.
Att vägens ägare utsett kontaktperson och bidragsmottagare.
Att vägens ägare godkänner ovanstående förutsättningar.
Smedjebackens kommunSmedjebackens kommun beviljar ekonomiskt stöd till föreningar för att främja det ideella arbetet som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser.
Årligen avsätter kommunfullmäktige medel att fördelas mellan de föreningar som uppfyller grundvillkoren. Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.

För varje år ska ny ansökan lämnas in. Föreningsbidrag söks före den 30 april för det år ansökan gäller.
Bidrag till enskilda vägar. Upprustningsbidrag betalas endast ut om det finns kvarvarande budgeterade medel
Söderhamns kommunBidrag för enskilda vägar, mellan 10-20 procent av statsbidraget (vägverket). Enskilda vägar för permanent bebyggelse. Enskilda utfarstvägar för permanenet bebodda fastihgeter.
Söderköpings kommun
Södertälje kommun Enskilda vägar som ges statligt driftbidrag för enskild väghållning kan även ansöka om kommunalt stöd. Driftbidraget omfattar både samfällighetsföreningar inom vägar och färjeled.

Information om bidraget för enskilda vägar:
• Kommunalt bidrag utgår till väghållare för enskild väg som erhåller statsbidrag till drift av väg enligt förordningen om statsbidrag till enskild väghållning.
• Driftsbidraget utgår som årligt driftsbidrag och avser kostnaden för barmarksunderhåll och vinterväghållning för den eller de delar av vägen som befinner sig innanför kommungränsen.
• Driftsbidraget utgår med 30 % av den av staten godkända statsbidragsberättigade årliga driftskostnaden för barmarksunderhåll och vinterväghållning. Om det årliga driftsbidraget från staten överstiger 70 % utgår kommunalt driftsbidrag endast upp till och med 100 % av den av staten godkända statsbidragsberättigade årliga driftskostnaden.
• Driftsbidrag för färjetrafik till Oaxen utgår med 15 % av den av staten godkända statsbidragsberättigade årliga driftskostnaden. Driftbidrag utgår för att endast täcka det underskott som färjeleden gör.
• Driftsbidraget utbetalas efter ansökan från väghållaren och grundas på föregående års, av Trafikverket godkänd statsbidragsberättigad kostnad, för respektive väg.
• Om underhållet är eftersatt eller om vägen stängs av utan kommunens tillstånd betalas bidraget inte ut förrän bristerna har åtgärdats.
Sollefteå kommunEn vägförening kan söka antingen statsbidrag eller kommunalt bidrag. Den kan söka underhållsbidrag och upprustningsbidrag hos Trafikverket eller underhållsbidrag hos kommunen. Du hittar mer om statsbidrag på Trafikverkets hemsida.
Sollentuna kommun
Solna stad Inga bidrag eller stöd.
Sölvesborgs kommunInga bidrag.
Sorsele kommun
Sotenäs kommunErbjuder enbart möjlighet att ansökan om bidrag till underhåll av enskild väg.
Dock finns ett pågående ärende om att detta bidrag ska tas bort.
Staffanstorps kommun
Stenungsunds kommun det inte finns några sådana bidrag/stöd.
Stockholms stadDet finns inga speciella bidrag för just samfällighetsföreningar.
Storfors kommun
Storumans kommunSamfällighetsföreningar kan söka vägbidrag i kommunen även attraktivitetshöjande utvecklingsinsatser.
Strängnäs kommunVi påminner om att kommunen erbjuder föreningar att söka extra medel för att arrangera evenemang och aktiviteter under 500-årsresan 2023. Arrangemanget ska gå i folkhälsans tecken och ansökan ska vara inne senast den 30 september 2023.
Strömstads kommun
Strömsunds kommunInga bidrag eller stöd.
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommunhar ett bidrag till fiskevårdsområdesföreningar. Hanteras av föreningsbyrån. lantmäterimyndigheten beviljar inga bidrag till samfällighetsföreningar. Ensklilt vägbidrag.
Sunne kommunByapeng
När en förening vill göra något bra för bygden/allmänheten så finns det möjlighet att söka byapeng. Man ansöker då om en summa som ska användas till att förbättra bygden, det kan tex vara att man vill göra iordning en badplats, en vandringsled, grillplats osv. Även samfälligheter kan söka byapeng.

Driftsbidrag enskild väg
Om samfälligheten har en väg som är minst 1 km lång och det bor fastboende på vägen, så kan man få driftsbidrag. Här är det Trafikverket som styr i grunden. Så får man ”vägbidrag” från Trafikverket så kan man även skicka in en ansökan om att få det hos kommunen också. Trafikverket beräknar hur mycket vägen kostar att drifta under ett år och betalar som regel ut 60% av den kostnaden. Om man sökt hos kommunen (och fått beviljat av Trafikverket) så betalar kommunen ytterligare 20% av den beräknade driftskostnaden så att samfälligheten totalt får 80% av den beräknade kostnaden i bidrag.
Men här finns några undantag. I vissa fall beviljar Trafikverket ett bidrag på 80% av den beräknade kostnaden och i det fallet får man inget driftsbidrag från kommunen. Det finns också fall där Trafikverket betalar 30% av den beräknade kostnaden och i de fallen betalar kommunen 10 %.
Vägar som har driftsbidrag ska hållas öppna för allmänheten.

Särskilt bidrag
Om en samfällighet som har en väg behöver göra en större åtgärd, så kan man få ett särskilt bidrag till det. För att få det krävs att man får bidrag ifrån Trafikverket. Åtgärderna kan tex vara att byta en vägtrumma, laga en bro, göra nya bärlager mm på vägen. Samma här att kommunens bedömning görs utifrån Trafikverkets bedömning. Vid ett särskilt bidrag så söker man till Trafikverket och av den faktiska kostnaden så betalar Trafikverket 70% till samfälligheten. Kommunen betalar sedan 25% av den faktiska kostnaden och samfälligheten får betala 5%. Dock så betalar inte kommunen mer än att den totala ersättningen blir 95% totalt av den faktiska kostnaden. Man kan inte få särskilt bidrag av kommunen om inte Trafikverket har beviljat det.

Utfartsbidrag
Samfälligheter och privatpersoner som har en väg som är för kort för att få Driftsbidrag, men där vägen är över 300 m, kan få utfartsbidrag. Utfartsbidraget söks bara hos kommunen och där betalar kommunen 1,25kr per meter in till den som ansökt/fastboende. Det måste vara minst 300 meter in till fastboende från allmän väg/väg med bidrag och är vägen längre än vad det finns hus, så får man bara in till huset. Här görs även ett avdrag på de första 100 metrarna. Så är vägen 300 meter så får man 200 x 1,25. Utfartsbidraget betalas ut löpande varje år så länge som den som ansökt bor kvar på sin adress.
Precis som för Driftsbidrag ska vägar med Utfartsbidrag hållas öppna för allmänheten.
Surahammars kommunKommunalt driftbidrag för enskild väghållning
Surahammars kommun har under många år lämnat kommunalt driftbidrag för enskild väghållning. Bidrag har lämnats till vägsamfällighetsföreningar som erhåller statsbidrag för väghållningen. Det kommunala bidragets storlek har baserats på det statliga bidraget, med en procentsats som varit ca 15 – 20 % genom åren. Total budget för detta är år 2023, 107 kkr.
Svalövs kommunvägunderhåll på sk Enskilda vägar
Svedala kommunBidrag för enskilda vägar. Bidraget är dock villkorat att det ska finnas budget för att kunna söka och få stöd. De senaste åren har det inte funnits budget för enskilda vägar.
Svenljunga kommun
Täby kommunvi kan inte identifiera några bidrag som samfälligheter kan söka.
Däremot kan fastighetsägare söka bullerskyddsbidrag
Tanums kommunEn samfällighetsförening kan söka:
Grundbidrag
Lokalbidrag om den också kan nyttjas av allmänheten
Arrangemangsbidrag
Investeringsbidrag. En grundförutsättning för att söka bidrag i Tanums kommun är man är en ideell förening och har minst 10 medlemmar och att medlemmarna erlägger en medlemsavgift. Föreningen måsta också ha sitt säte i kommunen. Annars kan man inte söka bidrag hos oss.
Tibro kommun
Tidaholms kommunbidrag för underhåll etc av sina vägar. Driftbidrag
Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag får också bidrag till drift och underhåll av Tidaholms kommun. Bidraget är baserat på den årligt beräknade driftkostnaden och utgör 20 % av kostnaden. För att bidrag ska betalas ut ska kostnaden också vara godkänd av TrafikverketLänk till annan webbplats..

Förbättringsbidrag
För nyanläggning eller förbättring av enskilda vägar där statsbidrag godkänts för åtgärden ger kommunen bidrag med 10 % av den godkända kostnaden. Extra kommunalt bidrag kan lämnas efter särskild prövning.
Tierps kommun
Timrå kommunFör att kunna söka bidrag ska föreningen vara med i föreningsregistret. I ansökan ska organisationsnummer och bankkonto/giro skrivet i föreningens namn finnas med samt föreningens stadgar. Nedanstående bidrag finns att söka:

Skötsel av lekplatser, badplatser mm
Bidrag utgår till föreningar i Timrå kommun, t ex villaföreningar eller samfällighetsföreningar för skötsel av lekplatser, badplatser mm på Timrå kommuns mark eller annans mark av kommunalt intresse, enligt upprättade avtal

Särskilda insatser
Föreningar i Timrå kommun kan söka bidrag till angelägna projekt och verksamheter efter särskild prövning av kultur- och tekniknämnden. Bidraget är ett komplement till övriga bidragsformer. Återrapportering av bidraget ska ske när åtgärderna är utförda. Förening kan behöva uppvisa underlag som styrker de ekonomiska uppgifterna i ansökan.
Tingsryds kommun inga specifika bidrag till samfälligheter. Däremot har kommunen tagit på sig att sköta de enskilda vägarna i kommunen åt vägsamfälligheterna. Det innebär att kommunen sköter om enskilda vägar i kommunen
Tjörns kommunLOVA-bidrag
Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Vem kan söka LOVA-bidrag?
Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.
LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening söka.

Vilka åtgärder kan du få stöd för?
Åtgärder som bidrar till:

minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.
Andra åtgärder som kan få stöd:

Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning.

Saker att tänka på
Det finns några saker att tänka på om du ska ansöka om LOVA-bidrag:

Projektet ska vara genomtänkt och ni ska kunna visa upp kostnadsunderlag.
För att öka möjligheten att få bidrag för hela ansökan uppmanar vi till att inte söka för förstudie och genomförande samtidigt.
Vissa åtgärder kräver anmälan om vattenverksamhet och/eller dispens från strand- eller biotopskydd. För dessa bör anmälan/ansökan skickas in senast i samband med bidragsansökan.
Tillståndspliktiga verksamheter ska ha erhållit tillstånd innan ansökan för genomförande kan beviljas.
Slutdatum får vara senast 1 november, även tidigare på året går bra.
Stödet ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till ett åtgärdsprojekt kan få stöd. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden.
Tomelilla kommunVi har bidrag till vägsamfälligheter som redan har statligt stöd.
I dessa fall betalar vi ut en procentsats på 17,5 av det statliga stödet.

I övrigt har vi ett försköningsbidrag som betalas ut till i huvudsak byagillen och byföreningar samt vissa idrottsföreningar.
Töreboda kommunKommunalt bidrag till enskilda vägar är kopplat till Trafikverkets beslut om "Driftsbidrag" och "Särskilt driftsbidrag". Ansökningar om dessa bidrag sker hos Trafikverket.
Den kommunala delen av driftsbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver göra ansökan hos verksamhet teknik.
Torsås kommunTill statsbidragsberättigade vägar kan kommunalt bidrag utgå motsvarande mellanskillnaden mellan statsbidrag och godkända kostnader för ny- och eller ombyggnad samt iståndsättning av enskild väg. Kostnaden får inte understiga 5000 kr, exklusive moms, ansökan ska inkomma med ansökan innan åtgärden påbörjas och bidrag beviljas i mån av tillgång på ekonomiska medel och angelägenhetsgrad samt om bidragsansökan godkänns för statligt stöd från Trafikverket. Kommunalt bidrag utgår med maximalt 30 procent av kostnaden. Bygdepeng.
Torsby kommun
Tranås kommunGatuavdelningen betalar ut bidrag till Enskilda vägar i Tranås Kommun.
Dock finns det ingen lagkrav så nytt beslut tas varje år.

· Årligt bidrag (för drift insatser så som snöröjning, sladdning av grusväg m.m.)
· Särskilt driftbidrag (ombyggnation, beläggningsförnyelse m.m.)

OBS bidrag betalas endast ut under förutsättning att Trafikverket har beviljat bidrag till vägsamfälligheten
Tranemo kommunEnskilda vägar utan statligt bidrag
Vägen måste vara minst 200 m lång för att beviljas bidrag.
Kommunalt vägbidrag utgår endast till väg som betjänar fast boende. Med fast boende menas att den boende ska vara skriven på fastigheten enligt folkbokföringslagen (1991:481).
Om en väg berör flera fastigheter men vägförening eller liknande saknas, ska i ansökan anges till vilken person bidrag ska utbetalas. Detta ska styrkas med fullmakt från övriga intressenter.
Bidrag utgår endast till del av väg som ligger inom Tranemo kommun.
Vägbidraget från kommunen får inte överstiga Trafikverkets beräknade schablonkostnad för drift och underhåll per meter enskild väg.
Bidrag under 200 kr betalas inte ut.
Trelleborgs kommun
Trollhättans stadkommunala bidrag för enskilda vägar. Driftbidrag
Bidrag utgår om väghållningen är ordnad genom vägförening, vägsamfällighet eller annan sammanslutning som kan dokumentera sitt väghållaransvar genom karta och deltagarförteckning eller delägande fastigheter.
Kriterier
Bidrag kan endast erhållas om vägen är öppen för allmän fordonstrafik året om, är minst 200 meter lång och inte erhåller statligt driftbidrag. Till drift av enskild väg räknas barmarksunderhåll , vinterväghållning, dikesrensning mm. Beräkning sker från där vägen möter allmän väg eller annan enskild väg till året runt boende som ligger längst in på vägen.
Ansökan och utbetalning
Det är den enskilde vägföreningens ansvar att årligen inkomma med ansökan om driftbidrag för aktuellt år. Ansökan görs genom e-blankett på Trollhättans stads hemsida.
Bidraget baseras på vägen längd och är 2 kr/meter väg. Beloppet ska indexjusteras vart femte år från och med år 2020.

1 (3)
Särskilt driftbidrag
Bidrag utgår till väg om väghållningen är ordnad genom vägförening, vägsamfällighet eller annan sammanslutning som kan dokumentera sitt väghållaransvar genom karta och deltagarförteckning eller delägande fastigheter.
Kriterier
Kommunalt särskilt driftbidrag, för åtgärder som inte ingår i det ordinarie underhållet lämnas i upp till 20% på det bidragsgrundande beloppet som är godkänt av Trafikverket. Högsta möjliga bidragssumma att mottaga uppgår till 50 tkr per förening/år. Exempel på åtgärder är förstärkning av bärlager, byte av skyltar, ombyggnad/renovering av vägtrumma eller räcke, dikningsarbeten mm. Bidrag kan endast erhållas om vägen är öppen för allmän trafik året om.
Ansökan och utbetalning
För att erhålla bidrag måste föreningen senast 30 november inkomma med komplett ansökan. Ansökan ska innehålla beslut från Trafikverket samt senaste årsmötesprotokoll. Ansökan görs genom e-blankett på Trollhättans stads hemsida.
2 (3)

Budget
Årligen anslås 0,6 % av Gatu-parkkontorets totala ekonomiska ram för enskild väghållning. Inom detta innefattas såväl driftbidrag samt särskilt bidrag. När samtliga ansökningar inkommit fördelas bidragen inom framräknad budget.
Trosa kommunTrosa kommun betalar ut bidrag till enskilda vägföreningar inom kommunen för drift och underhåll av vägar. Ansökan om bidrag skickas in till tekniska enheten under hösten via mail till tekniska@trosa.se som utreder om föreningen eller ägaren av vägen är berättigad ett bidrag för skötseln. Förstagångssökare ska presentera att man uppfyller de krav som ställs där även karta och kontaktuppgifter till vägansvarig ska vara med.
Tyresö kommunInga stöd eller bidrag.
Uddevalla kommunInga stöd eller bidrag.
Ulricehamns kommunBidrag för vägunderhåll.
Umeå kommun Stöd till anläggning, drift av fiskeplats eller badplats där ingen annan föreningsorganisation finns att tillgå.

Stödet sökes en gång / år och är ett schablonbelopp utifrån vilken typ av anläggning förening sköter om och som är öppen för allmänheten.

Beloppet rör sig från 1 000 kr – 30 000 kr/ år som mest.

Detta beslutas årligen Fritidsnämnden och prövas varje år.

Kontroll sker fysiskt på platsen med hjälp av våra fiskekonsulenter för att se att platsen underhålls och fortsatt är tillgänglig för allmänheten.
Upplands Väsby kommunUpplands Väsby kommun har inget bidrag eller stöd till samfällighetsföreningar.
Upplands-Bro kommunInga stöd eller bidrag.
Uppsala kommunInom gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhet lämnas endast bidrag till vissa vägföreningar inom kommunen.
Uppvidinge kommunsärskilda driftbidrag. För alla enskilda vägar där det finns fastigheter som har permanentboende och det är längre än 100 meter till närmsta snöröjda väg står kommunen för kostnaden. De finns med på vår snöröjningskarta på Uppvidinge kommuns hemsida. Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag
Utbyte av vägtrummor med diameter 500 millimeter och större
Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
Omläggning av vägsträcka
Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning
Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
Ombyggnad eller reparation av bro
Beläggningsåtgärder endast till vägar i trafikklass hög
Grundläggande villkor
För att kunna söka särskilda driftbidrag från Uppvidinge kommun måste vägen få ett årligt driftsbidrag från Trafikverket.
Uppvidinge kommun beviljar bara särskilt driftbidrag till åtgärder som också har beviljats särskilt driftbidrag från Trafikverket.
Bidraget från Uppvidinge kommun ska inte någon gång tillsammans med övriga bidrag och insatser överstiga den totalkostnad som Trafikverket har beräknat/godkänt för den särskilda driftåtgärden.
Arbetet får inte vara genomfört eller ha påbörjats.

Vadstena kommunSamfälligheter för enskilda vägar får ett bidrag som motsvarar 10% av det driftsbidrag som samfälligheten erhåller från Trafikverket.
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommunInga stöd eller bidrag.
Vallentuna kommunInga stöd eller bidrag.
Vänersborgs kommun vägbidrag för enskild väghållning. skiljer på större vägar där bidrag finns från trafikverket och mindre vägar som inte har bidrag från trafikverket.
Vännäs kommun
Vansbro kommunBidrag finns att söka för vägsamfällighetsföreningar/vägsamfälligheter vad gäller
drift och underhåll för enskilda vägar. Det finns inga kommunala bidrag att söka för miljö eller naturvård mm.
Vara kommunvägbidrag
Varbergs kommunInga stöd eller bidrag.
Vårgårda kommunvägbidrag för vägar utan statsbidrag och belysningsbidrag.

Vägbidrag söks varje år till vägar som inte får statsbidrag – vägen måste vara längre än 200 meter och erhåller 1,15 kr/sträckmeter.

Belysningsbidrag ansöks varje år. Drift- och underhållsbidrag utgår med 52 kr / belysningspunkt. Bidrag till vägbelysning för fritidsbebyggelse utgår ej. Bidrag till nybyggnation av belysningsanläggning lämnas ej.
Värmdö kommunInga stöd eller bidrag.
Värnamo kommun
Västerås stadVi ger ett kommunalt driftbidrag till enskilda väghållare som erhåller driftbidrag från Trafikverket.
Det kommunala driftbidraget är 30% av det bidragsgrundande belopp inkl. moms som Trafikverket fastställt.

Listan skickas från Trafikverket en gång per år, kriterier för att komma med på listan besvaras bäst av Trafikverket som ger bidraget som vi sedan kompletterar upp med.
Västerviks kommunSkötselbidrag – kan exempelvis används till röjning av allmän plats. Det är max 10 000 kr per år som man kan söka. Skötselpeng - Västerviks kommun (vastervik.se)

Kommunalt driftsbidrag för enskilda vägar – kan sökas av ansvarig väghållare, t ex en samfällighet. Det är ett årligt stöd som är på 4 kr /löpmeter väg.

Det finns även ett särskilt driftsbidrag att söka vid mindre eller större investering av en åtgärd för en enskild väg.
Vaxholms stadHar inga bidrag för samfällighetsföreningar
Växjö kommun
Vellinge kommunFör att ansöka om bidrag måste du vara en förening med ordförande och kassör och lämna in ekonomisk redovisning varje år. Vägbidrag. gång- och cykelväg. Bruksgräsmatta, långgräsytor, Buskage, naturmark. Lekplats.
Vetlanda kommunenskilda vägar och de som har rätt till utfartsbidrag på landsbygden
Vilhelmina kommun
Vimmerby kommunDe vägsamfälligheter som får ett statsbidrag får också ett kommunalt bidrag. Hur mycket det kommunala bidraget blir beror på Trafikverkets uträknade driftkostnad.Utbetalningen sker i efterhand vid årets slut. Finns det flera utfartsvägar betalas bidrag för endast en utfart. LONAbidrag. (Lokala Naturvårdssatsningen)
Detta söker man inte av kommunen utan genom kommunen.
Det är länsstyrelsen som administrerar själva bidraget.
Vindelns kommunbetalar ut en del till Vägsamfällighetsföreningar här i Kommunen.
Det består av 2 olika bidrag.” Årligt drift bidrag” samt ”Upprustningsbidrag”

Det årliga behöver bara sökas godkännas sen rullar det på i 5 års intervaller från TRV.
Kommunen betalar sen % på den summan.

Sen finns ett Upprustnings bidrag som först söks hos TRV, godkänns det där betalar kommen ut %

Det senare är för kommunen svårare, för vi vet inte i förväg vilka ansökningar som kommer in.
Svårt för oss lägga en budget.

Föreningarna måste alltid lägga 20 % av hela kostnaden. Resten täcks upp av Stat och kommun.

Bidraget har minskat de senar åren, genom politiken. Summa driftbidrag från oss i år är drygt 700 000:- låg tidigare över 1 mille.
Vingåkers kommun
Ydre kommun
Ystads kommunbidrag till enskilda vägar
Statens Bostadsomvandling ABInga bidrag.
Skogsstyrelsens
Statens jordbruksverk (SJV)Här kommer en lista på jordbrukarstöd som en samfällighet kan söka. Det bör påtalas att alla stöden riktar sig mot lantbrukare som målgrupp i första hand. Men samfälligheter kan ibland också vara aktuella att söka stöden som de har jordbruksmark eller djur som uppfyller villkoren i stöden. Gårdsstödet, ett stöd som betalas ut för jordbruksmark som lantbrukare bedriver jordbruksverksamhet på. Utbetalningen fastställs årligen och varierar mellan 130– 155 euro per hektar.
Ersättning för ekologisk produktion, ersättning som lantbrukare som har ekologiskt certifierad jordbruksmark kan söka. Ersättningen betalas ut för jordbruksmark och varierar beroende vilken gröda som odlas på marken. Ersättningsnivåerna går att läsa mer om här.
Ersättning för precisionsjordbruk – planering, ersättning som kan söka för jordbruksmark där lantbrukaren har gjort en markkartering, växtodlingsplan, analys av växtnäring i flytgödsel och växtnäringsbalans och som har en skyddszon runt sina dräneringsbrunnar på jordbruksmarken. Ersättningen kan bara sökas av lantbrukare som har sin mark i nitratkänsliga områden. Utbetalningen fastställs årligen och varierar mellan 20–41 euro per hektar.
Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage, ersättning som kan sökas av lantbrukare som odlar fånggrödor, mellangrödor eller som väntar med att bearbeta marken till året efter inför sådd av en ny gröda. Utbetalning fastställs årligen och varierar mellan 61-156 euro per hektar beroende på vilken åtgärd som utförs på marken.
Nötkreatursstödet, ett stöd som betalas ut till lantbrukare som har nötkreatur som är över 1 år på gården så länge djuren uppfyller villkoren för märkning, journalföring och rapportering till det nationella registret över nötkreatur. Utbetalningen fastställs årligen och motsvarar mellan 87 och 96 euro per djurenhet.
Kompensationsstöd, stöd till lantbrukare som har sin jordbruksmark i områden där det är sämre förutsättningar att odla i Sverige. Ersättningen varierar beroende på i vilken del av landet som jordbruket ligger och vilken typ av jordbruk det är. Det går att läsa mer om ersättningsnivåerna här.
Djurvälfärdsersättning för får, ersättning till lantbrukare som har får på gården och som genomför aktiviteterna produktionsplanering, foderinventering, foderanalyser, foderstater, hullbedömning, klippning, mottagningsrutiner när nya djur förs in i besättningen och träckprovsanalyser. Ersättningen motsvarar ca 350 kronor per får som lantbrukaren söker utbetalning för.
1(2)
Djurvälfärdsersättning för suggor, ersättning till lantbrukare som har suggor på gården och som genomför aktiviteterna produktionsplanera, gör analyser av foder, vatten eller strömaterial, skapar rutiner vid utfordring, gör hullbedömningar och gör produktionsuppföljningar. Ersättningen motsvarar ca 1050 kronor per sugga som lantbrukaren söker utbetalning för.
Djurvälfärdsersättning för mjölkkor, ersättning till lantbrukare som har mjölkkor på gården och som genomför aktiviteter för att förbättra klövhälsan på korna. Ersättningen är 300 kr per djurenhet. En ko som är över 24 månader motsvarar en djurenhet.
Nationellt stöd, stöd till lantbrukare som har sitt jordbruk i norra Sverige med minst 3 hektar åkermark eller betesmark. De ska ha getter, potatis-, bär- eller grönsaksodling, eller produktion av mjölk, slaktsvin, smågrisar eller ägg. Stödet är en kompensation för långa avstånd och för att klimatet påverkar din produktion. Utbetalningen varierar beroende på var i norra Sverige som jordbruket ligger och vilken sorts produktion de har på gården. Du kan läsa mer om ersättningsnivåerna här.
5-åriga ersättningar
Miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, ersättning till lantbrukare som sköter betesmarker, slåtterängar, skogs-bete, mosaikbetesmarker och gräsfattiga marker. På Gotland och Öland får lantbrukare som sköter alvarbete ersättning för dessa marker. Utbetalningen varierar beroende på vilken typ av betesmark som lantbrukaren söker ersättning för. Du kan läsa mer om ersättningsnivåerna här.
Miljöersättning för skyddszoner, ersättning till lantbrukare som har sin åkermark i nitratkänslig område och som har skyddszoner längs vattenområden eller anpassade skyddszoner inne på åkern. Ersättningen är 3 000 kronor per hektar för skyddszoner mot vattenområden och 10 000 kronor per hektar för anpassade skyddszoner.
Miljöersättning för fäbodar, ersättning till lantbrukare som sköter fäbodar med fäbodbete för att bevara ett levande fäbodbruk som bevarar och förstärker landskapets karaktär och biologiska mångfald. Utbetalningen varierar beroende på hur stor fäboden är. Du kan läsa mer om ersättningsnivåerna här.
BoverketBoverket har inga bidrag till samfällighetsföreningar.
Lantmäteriet
Havs- och vattenmyndigheten
NaturvårdsverketSamfällighetsföreningar – bidrag att söka vid NV
Nedan följer de bidrag där samfälligheter kan eller potentiellt kan söka vid Naturvårdsverket eller via Naturvårdsverkets ansvarsområde.
Ladda bilen
Installation av laddstation för elbilar avsedda för boende eller anställda. Bidraget kan täcka upp till maximalt 50% av kostnaderna.
Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/
LONA
Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
Här är det alltså kommuner som söker med olika lokala aktörer kan initiera projekt som man bedriver i samarbete med kommunen.
Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/lona/ LIFE
LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera 60–95 procent av den totala projektkostnaden. Projekt ska vara inom natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, limatbegränsning och klimatanpassning eller övergång.
Projekten är ofta stora (ofta 15-30 miljoner kr i projektbudget och tidsmässigt 2- 5 år). LIFE söks direkt till EU-kommissionen men Naturvårdsverket har ett nationellt vägledningsansvar.
Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/life/

NATURVÅRDSVERKET 2(2)
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd
Stiftelsen Alvins fond delar ut pengar till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Naturvårdsverket administrerar ansökningarna.
Bidrag kan sökas av både privatpersoner och lokala/regionala eller nationella föreningar och organisationer.
Ingen begränsning i bidragsnivå men projekten är oftast ganska små och det finns totalt ca 1,5 mnkr per år att dela ut.
Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/stiftelsen-alvins-fond/ Klimatklivet
Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.
Stödet är högst 50 procent av investeringskostnaderna.
Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/bidrag/klimatklivet/
Organisering av vandringsleder
En offentlig regional-, lokal aktör, stiftelse eller förening i bred samverkan som anser sig kunna anta rollen som regional eller tematisk ledsamordnare.
Bidraget är hundraprocentigt och kräver inte medfinansiering.
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/organisering-av-vandringsleder/
Ersättningar för åtgärder i ängs och betesmarker
Åtgärderna är restaurering av slåtteräng och betesmark, de tidigare komplementen lövtäkt/hamling och bränning, samt slåtter av myrmarker.
Lantbrukare och andra markförvaltare kan söka men det är i dagsläget inte känt hur stor stödnivån kan vara eftersom förordningen inte finns ännu.
https://www.naturvardsverket.se/bidrag/ersattning-for-atgarder-i-angs--och- betesmarker/
EnergimyndighetenInga bidrag eller stöd.
TrafikverketMan kan söka tre typer av bidrag:
· Årligt driftbidrag till vägar och färjor
· Särskilt driftbidrag till större underhållsarbete
· Bidrag till byggande
Länsstyrelse
Blekninge
dalarna
GotlandInga egna stöd eller bidrag.
Gävleborg
Ett fåtal samfälligheter som söker jordbrukarstöd idag. Vilka stöd som går att söka beror på verksamheten som bedrivs. I praktiken så kan samtliga Jordbrukarstöd sökas av en samfällighet. För beskrivning av de olika stöden se länkarna nedan:

https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/jordbruksmark
https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/djur

Enheten för hållbar utveckling


Det är ”Klimatklivet” som är sökbart för samfälligheter.
Stödet ges till fysiska investeringar som ger kostnadseffektiva utsläppsminskningar av växthusgaser som inte kan genomföras utan ekonomiskt stöd.
Det kan vara
installation av publika laddstolpar,
konvertering av fossila bränslen till förnybart, även till el men
inte för elproduktion såsom för installation av solceller.
Stödets storlek varierar beroende på typ av åtgärd och organisation, med max 50 % för organisationer som inte är företag.
Här finns information om regelverket för stödet Regler för Klimatklivet (naturvardsverket.se)
Bidraget kan sökas under angivna ansökningsperioder. För 2023 är det ännu inte beslutat om dessa.
Åtgärder som kan sökas vid nästa ansökningsomgång ska vara färdigställda senast 2024-06-30

För samfälligheter som önskar installera laddstolpar för den egna organisationen finns stöd att söka genom ”Ladda bilen” info finns här Ladda bilen (naturvardsverket.se)
Det är ett stöd för boende eller anställda. Har inga ansökningsperioder utan kan alltid sökas.
Bidraget är upp till 50 % av kostnaderna.

Enheten för Landsbygd och tillväxt
Det är teoretiska möjligt för samfällighetsföreningar att söka inom Bygdemedel. Eftersom vi inte prioriterat vägbelysning bland ansökningarna har det blivit avslag. Miljööverdomstolen har i vissa ärenden dömt ut att vägsamfällighetsföreningar ska få ersättning för skador som vi sedan betalat ut. Möjligen kan Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet läggas till som teoretiskt möjlig för samfälligheter.

Inom tidigare landsbygdsprogram har vägsamhällsföreningar kunnat söka projektmedel men i den nuvarande Strategiska planen är det inte möjligt.

Enheten för samhällsplanering

Enligt förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer, 1 §, får stödet lämnas till en fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som avser att anordna bostäder på ofri grund. Det finns inga formella hinder för en samfällighet att söka stödet enligt förordningen, men ingen samfällighet har någonsin sökt stödet i Gävleborg.
Syftet med stödet är att främja en ökning av antalet bostäder för äldre personer. Stödet ges både till nybyggnation och ombyggnation av hyresbostäder för äldre personer. Stödet ges med högst 3600 kr/kvm boarea för nybyggnation och högst 3200 kr/kvm boarea för ombyggnation. Det går även att söka stöd för förbättringar av gemensamhetsutrymmen i eller i anslutning till en byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet. Stödbeloppet för den här typen av åtgärder är en fjärdedel av kostnaden, dock högst 200 000 kronor. De som söker stöd för nybyggnation och ombyggnation har villkor att följa under 8 års tid från det att stöd har lämnats. Stödet gäller tillsvidare.
Stöd till bostäder för äldre | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

Enheten för kulturmiljö

Info om bidrag till kulturhistoriska miljöer:
Bidrag till kulturhistoriska miljöer | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

Enheten för vattenverksamhet och fiske
Fiskevårdsbidrag kan sökas av samfällighetsförening/samfälligheter
Fiskevårdsbidrag | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)
Enheten för miljöanalys
LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsprojekt) från Havs och vattenmyndigheten, kan ges till kommuner och ideella föreningar med upp till 80 % av totalkostnaden för projekten (90 % för projekt som åtgärdar internbelastade sjöar). Projektet får inte innebära att det påverkar ekonomiska vinstintressen eller konkurrensförhållanden. Det får inte förväntas ligga ett föreläggande att åtgärda något och stödet får inte användas till sådant som är lagstadgat t.ex. avfalls- eller avloppshantering. Det får heller inte användas till sådant som är en skyldighet enligt andra förordningar.

Syftet med projekten ska vara att bidra till att närliggande vattenförekomster som inte uppnår miljökvalitetsnormerna (MKN) ska kunna uppnå MKN. Ansökningsperioden är 1 december till 31 januari.

Mer information om vilka typer av åtgärder som är bidragsberättigade och länkar till ansökningsblanketter kan ni finna här: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html

Ni kan även hitta mer information t.ex. ansökningsblankett om LOVA bidraget på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/anslag-och-bidrag/havs--och-vattenmiljoanslaget/lova.html

Tips: På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns även en projektkatalog där man kan få idéer om lämpliga projekt.
Halland
JämntlandLOVA-bidraget kan sökas för projekt som bidrar till att förbättra vattenmiljön, tillexempel insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar eller åtgärder som bidrar till att nå god ekologisk status i våra vatten (exempelvis restaureringsåtgärder i vattenmiljöer). Bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar (t.ex. olika typer av föreningar, sammanslutningen bedöms som ideell om den drivs utan vinstsyfte). För de flesta typer av åtgärder kan ni ansöka om högst 80% av kostnaderna, men för projekt som berör internbelastning är det möjligt att ansöka om upp till 90% av kostnaderna. Mer information finns på vår webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod- for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
Fiskevårdsbidraget ges i första hand för inventering och restaurering av vatten och framtagande förvaltnings/fiske-planer samt andra åtgärder kopplade till förvaltning av fisket och bevarande av skyddsvärda arter och stammar av fisk. Bidraget kan sökas av ideella föreningar som förvaltar fiskevatten, kommuner och i särskilda fall även fisketurismentreprenörer. Bidragsandelen är i normalfallet 50 procent men om särskilda skäl finns kan bidragsandelen bli högre. Mer information finns på vår webbsida: https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/djur/fiske/fiskevardsbidrag.html
Fiskeavgiftsmedel kan sökas där det enligt dom för vattenkraftsutbyggnad finns villkor att verksamhetsutövaren ska betala fiskeavgifter som kompensation för den skada på fiskbestånd och fiske som uppkommer av verksamheten. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbsida:
https://www.havochvatten.se/anslag-bidrag-och-utlysningar/andra-bidrag-for-battre-havs--och- vattenmiljo/bidrag/fiskeavgiftsmedel.html
Kulturmiljöbidrag – Ideella organisationer, föreningar, byalag, privatpersoner, kommuner med flera kan söka kulturmiljöbidrag, men ansökan beviljas enligt bidragsförordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SRS 2012:1121). Kulturmiljö har också en egen bidragsstrategi. Mer info finns på webben.
JönköpingVattenenheten svarar följande:
Det vattenenheten har är LOVA-bidrag. Info om detta hittar man här: Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

Samhällsbyggnadsenheten svarar följande:
Av stöd som finns att söka och som handläggs av samhällsbyggnad så är det bara stöd till bostäder för äldre som finns i dagsläget.
Stöd till bostäder för äldre | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se)

Bidrag till kulturmiljövård
LONA (Lokala Naturvårdsprojekt)
LOVA Lokala vattenvårdvårdsprojekt
Reservatsmedel till naturreservat
Miljömålsmedel
Bygdemedel
KalmarI och med att Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ersatts av den strategiska planen 2023-2027 så har stöden på länsstyrelsen renodlats mot jordbruk/miljö och de stöd som tidigare kunnat sökas av föreningar har försvunnit eller flyttat till Leader eller Regionen.

Stöd till samarbeten
Syftet med stödet är att lösa utmaningar eller nyttja möjligheter inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället, men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna finansiera ett utvecklingsarbete. Åtgärden ska uppmuntra nya idéer och nya samarbeten som kan presentera nya resultat. Alla projekt ska genomföras utifrån ett regionalt eller nationellt perspektiv eller vara av tydlig pilot-och metodutvecklande karaktär. Stödet kan användas för att stödja exempelvis:
•samverkan om utvecklingsfrågor
•praktiknära försök, tester och utvärderingar
•utvecklings-och innovationsprojekt som har för låg innovationsgrad för att rymmas inom stödet till EIP
•transnationella projekt
Stödnivå: 70–100%
Åtgärden fokuserar på 2 temaområden:
•Miljö & Klimat(blommande småbiotoper)
•Livsmedel & Besöksnäring
Berättigande stödmottagare: Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och företag.
Krav på minst en samarbetspart.
KronobergKulturmiljöbidrag
Man kan ansöka om kulturmiljöbidrag hos Länsstyrelsen till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Bidraget kan gå till antikvariskt motiverade kostnader för vård och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap, tillgänglighetsinsatser, att ta fram kunskapsunderlag och information om kulturhistoriska värden. Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida: Bidrag till kulturhistoriska miljöer | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se).

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande
Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.


Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.
Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:
tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Mer info här: Bidrag för tidiga insatser för asylsökande | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)


Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Mer infor här: Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)


Bidrag för flyktingguider och familjekontakter
Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.
Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att
underlätta etableringen i samhället
skapa nätverk
stödja språkinlärning
ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Mer info här: Bidrag för flyktingguider och familjekontakter | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Stöd till bostäder för äldre
Info finns på Boverkets hemsida Stöd till bostäder för äldre - Boverket :
För att bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan man få stöd som täcker en del av byggkostnaden, men även för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

Hur mycket pengar ett visst byggprojekt kan få som stöd beror på vad du ska bygga eller anpassa:

För nybyggnad kan du få upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea.
För ombyggnad kan du få upp till 3 200 kronor per kvadratmeter boarea.
För anpassning av gemensamma utrymmen i hyreshus eller bostadsrättshus kan du få stöd för en fjärdedel av kostnaden, men som mest 200 000 kronor.

LOVA:

LOVA bidrag ges till lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställt.
Kommuner, ideella föreningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA bidrag.
Upp till 80% av kostnaden för ett projekt kan täckas av LOVA bidrag (för internbelastningsåtgärder upp till 90%), resterande del av kostnaden måste medfinansieras av sökanden antingen med pengar eller ideell tid. Projektlängden varierar mellan 1-5 år.

IAS (Invasiva främmande arter):

Stöd för kan sökas för arbetet med IAS, det kan exempelvis handla om bekämpning. I första hand ska stödet gå till projekt som berör arter upptagna på unionsförteckningen (EU-listade arter) (ej arter som anses ha stor spridning i Sverige).
Kommuner, ideella föreningar eller en kombination av dessa kan söka stöd.
Upp till 90% av projektets kostnader kan täckas av detta stöd, resterande del av kostnaden måste medfinansieras av sökanden med pengar.

Åtgärder för akvatiska miljöer:

Bidrag på upp till 100 %. Ettårigt. Motprestation är egeninsatsen. Fritt att söka för föreningar mfl. För att kunna söka måste projektet/åtgärden vara med på den så kallade åtgärdslistan som är en prioriteringslista som Länsstyrelsen tar fram. Länsstyrelsen avgör vilka projekt/åtgärder som ska vara med på listan.

LONA (Lokal Naturvård): Det är kommunen som söker men samfälligheter kan vara initiativtagare. Sista ansökningsdag är 1 december varje år och det går att söka bidrag för både naturvårdande åtgärder, friluftsfrämjande åtgärder och anläggande av våtmarker. För naturvårdande åtgärder kan de få 50 % av kostnaden i bidrag, för våtmarksåtgärder kan de få 90 % av kostnaden i bidrag. Det måste finnas en medfinansiering för resterande kostnader som inte är bidrag. Projektet administreras i LONA-tjänsten och där finns bra exempel på redan genomförda projekt.

Älgvårdsfonden: Alla fällavgifter (när en älg fälls tas det ut en avgift) samlas i en fond som Länsstyrelsen administrerar. Där går det att söka bidrag för olika utbildningar kopplat till älgjakt men även upprustning av älgskyttebanor. Det går att få max 80 % av kostnaderna i bidrag.
NorrbottenSamfällighetsförening kan söka stöd om vattenvårdsprojekt genom LOVA, du kan läsa mer om stöden här:
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html

Eventuellt kan de söka TIA, dock inte självklart. Skulle det vara aktuellt skulle vi behöva göra en prövning.
Läs mer här: Bidrag för tidiga insatser för asylsökande | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Samfällighetsförening kan ansöka om fiskevårdsbidrag hos oss, du kan läsa mer om bidraget här: Fiskevårdsbidrag | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Vad gäller bygdemedel så kan samfälligheter eventuellt söka det: Det beror på vad dom ska göra. Det viktiga är att pengarna ska användas till nåt som kommer hela bygden till del och inte är begränsat till några få som har nytta av det.
Utveckling med bygdemedel | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Det går också att söka stöd för samfälligheter inom yrkesfiske eller restaurering av akvatiska miljöer
T.ex. renovering av fiskehamn och återställa bäckar efter timmerflottning
Fiskerinäring | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Om samfälligheten har ett organisationsnummer så finns möjlighet att söka jordbrukarstöd. Information om dessa stöd finns på denna sida: Jordbrukarstöd | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se) eller utförligare https://jordbruksverket.se/stod

Klimatinvesteringsstöd
Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden.
Skåne
Stockholm
SödermanlandDrickvattenstöd, ett statligt stöd till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Förordningen innebär att länsstyrelserna får ge bidrag till åtgärder för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Havs och vatten myndigheten har huvudansvaret. Bidraget är tidsbegränsat där det också krävs en del/slutredovisning att pengarna har använts på rätt sätt. Bidragens storlek är från ca 100 000 kr till 1000 0000 kr.
Klimatklivet, investeringsstöd för fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Naturvårdsverket har huvudansvaret. Bidraget är tidsbegränsat där det också krävs en del/slutredovisning att pengarna har använts på rätt sätt. Bidragens storlek varierar och kan vara upp till flera miljoner.
LOVA, lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Havs och vatten myndigheten har huvudansvaret. Bidraget är tidsbegränsat där det också krävs en del/slutredovisning att pengarna har använts på rätt sätt. Bidragens storlek är från ca 400 000-500 0000 kr till flera miljoner kr.
LONA, den lokala naturvårdssatsningen, ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Naturvårdsverket har huvudansvaret. Bidraget är tidsbegränsat där det också krävs en del/slutredovisning att pengarna har använts på rätt sätt. Bidragens storlek varierar från ca 400 000-500 0000 kr till flera miljoner kr.

ÄBO-stödet (tre delar) – detta kan sökas om samfällighetsföreningen äger en fastighet
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-bostader-for-aldre/

Jordbrukarstöd:
Gårdsstöd
Nötkreatursstöd
Stöd för unga
Kompensationsstöd
Ersättning för ekologisk produktion
Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar
Ersättning för skötsel av vårmarker och dammar
Ersättning för skyddszon/anpassad skyddszon
Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage
Ersättning för Precisionsodling – planering
Ersättning för hotade husdjursraser
Djurvälfärdsersättningar: får, suggor, mjölkkor
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västmanland
Västra götaland bidrag till kulturhistoriska miljöer
VästernorrlandStöd till rovdjursstängsel sökas av lantbrukare och andra markförvaltare. Där bör en samfällighet kunna vara sökande. Även bygdemedel, som kan sökas av samfälligheter om den har ett allmännyttigt syfte, dvs att det inte bara är fastigheterna i samfälligheten som får nytta av investeringen.


Bidrag till kulturhistoriska miljöer
Bidrag från älgvårdsfonden
Bidrag för flyktingguider och familjekontakter
Bidrag för tidiga insatser för asylsökande
Ny ansökningsomgång för bidrag till integrationsinsatser
Sök bidrag för att ge röst åt tysta kulturarv
Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
Lokala naturvårdssatsningen (LONA)
Stöd för åtgärder i vatten
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
Stöd för säkrad dricksvattentillgång
Fiskevårdsbidrag
Viltskador
Tidiga insatser för asylsökande
Stöd till naturvård
Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008
Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark 2015-2023
Klimatinvesteringsstöd
Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur 2015-2023
Utveckling med bygdemedel
Byggnadsminnen
Miljöinvestering våtmark och dammar - biologisk mångfald 2015-2023
Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet 2015-2023
Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet 2015-2023
Stöd till hembygdsgårdar 2015-2023
Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer 2015-2013
Utlysning av investeringsstöd för täckdikning
Örebro
ÖstergötlandVi handlägger stödet för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Stödet är sökbart genom Boverket. Stödet kan sökas av en samfällighet om de uppfyller kravet på att de är fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som avser att anordna bostäder på ofri grund.

Kortfattat beskrivet är stödets syfte att skapa fler hyresrätter för äldre personer. Stöd får lämnas för:
ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden
anpassning av gemensamma utrymmen i, eller i anslutning till, byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

För nybyggnad kan du få upp till 3 600 kr/m2 boarea, vid ombyggnad är motsvarande belopp 3 200 kr. I fråga om anpassning kan du få stöd för en fjärdedel av kostnaden, men maximalt 200 000 kr.
För respektive kategori enligt ovan finns flera krav som ska uppfyllas. När det gäller bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden ställs exempelvis krav på att de boende ska ha fyllt 65 år och att det ska finnas gemensamma utrymmen för måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet.
Bidrag till icke-publika laddstationer (”Ladda bilen”). Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddningspunkt.
Investeringsbidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och
andra föroreningar via dagvatten
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag på totalt
170 miljoner kronor till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Denna utlysning är en
del av uppdraget och syftar till att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. I uppdraget ingår också att ge bidrag till implementering av
avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid reningsverk (8.10).
Sökande: Offentliga och privata aktörer men inte till privatpersoner, till exempel
kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag.

Stöd: Upp till 90 procent av kostnaden för bidragsberättigade åtgärder. För företag
baseras stödnivån på företagets storlek.
Exempel på åtgärder: Investeringar i teknik eller i andra åtgärder som syftar till
att rena dagvatten från mikroplaster och andra föroreningar, eller på annat sätt
minska spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, samt förstudier och andra förberedande åtgärder inför sådana investeringar.

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Naturvårdsverket ansvarar för den lokala naturvårdssatsningen (LONA).
Syftet är att stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och
lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur
och tillgång till denna.
Under 2018 startades en särskild våtmarkssatsning för anläggande och restaurering
av våtmarker. Syftet är att stärka landskapets förmåga att hålla och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet.

Bygdemedel (bygdeavgiftsmedel/bygdeavgift)
Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen är ålagda
att inbetala i samband med regleringen av de stora älvarna, för att minska eller
gottgöra sådana skador som regleringen orsakat den berörda bygden. Närmare bestämmelser om detta finns i miljöbalken (1998:808) samt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Sedan medel har avsatts för reglering
av oförutsedda skador kan den årliga bidragssumman i övrigt användas för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för
denna. Miljödomstolarna beslutar i ärenden som gäller skadeersättning och länsstyrelserna om användningen i övrigt.
Sökande: Det är den bygd som berörs av vattenföretaget eller anläggningar för
detta som kan söka bidrag. Medel för investeringar kan sökas av ideella föreningar
med verksamhet i den kommun som gränsar till vattendragen och sjöarna. Ansökan
görs hos Länsstyrelsen.
Stöd: Stödsatserna är varierande.
Exempel på åtgärder: Reparationer/investeringar i byggnader, förbättringar av idrottsanläggningar, och inköp av fast utrustning.

Stöd för samarbete inom miljö
Stödet är en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och främjar samarbete inom miljö med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.
Prioriterade områden är:
• Samarbete kring adaptiv skogsskötsel.
• Planering och projektering av skogsbilvägar.
• Viltförvaltning.
• Vattenförvaltning.
• Utmärkning av gränser i skogen.
Sökande: Minst två aktörer ska ingå i samarbetet. Aktörerna kan vara myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.
Exempel på åtgärder: Samarbetsstödet kommer att kunna sökas via utlysningar.
En utlysning innebär att man talar om inom vilket ämnesområde och när du kan
söka stödet.
För närvarande har dock Skogsstyrelsen ingen aktuell utlysning.

.Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler
Bidrag kan lämnas till nybyggnad, ombyggnad och inköp av samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder i allmänna samlingslokaler.
Sökande: Bidraget ges för åtgärder i samlingslokaler som ägs eller drivs av ideella
föreningar samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som har en
allsidig verksamhet. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGTNTOs lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. Organisationen
måste vara fristående från kommunen.
Stöd: Bidrag kan lämnas upp till högst 50 procent av den godkända kostnaden. Det
krävs att kommunen medverkar i finansieringen av projektet med minst 30 procent
av kostnaden. För tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas för hela
kostnaden, dock högst 200 000 kronor.
Exempel på åtgärder: Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering.

Världsnaturfondens innovativa naturvård
Världsnaturfonden WWF inrättade under det internationella biologiska mångfaldsåret 2010 en satsning på innovativ naturvård för att främja såväl
bevarande av biologisk mångfald som minskade ekologiska fotavtryck. Syftet är att
stödja innovativa projekt och idéer som ligger i framkanten och bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvården. En vidareutveckling av projekten kan därifrån
få stor betydelse för att främja biologisk mångfald och/eller minska ekologiska
fotavtryck i Sverige. Det kan gälla exempelvis utveckling av tekniska lösningar,
förvaltningsformer, forskning och kunskapsuppbyggnad och fältprojekt.

Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond
Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna
fond, som finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Projekten utföras av elbolagen själva eller av någon annan som
söker pengar ur fonden. Hur mycket pengar som finns att söka i fonden beror på
hur mycket el märkt Bra Miljöval som säljs, beloppet varierar därmed från år till år.
Sökande: Alla som har ett organisationsnummer kan ansöka, exempelvis företag,
kommuner, föreningar, myndigheter och stiftelser.
Stöd: Beviljat stödbelopp varierar, men många energieffektiviseringsåtgärder får
omkring 30 % i stöd.
Exempel på åtgärder: Byte till mer energieffektiv belysning, styrning av elvärmesystem eller isolering. Observera att stöd inte ges för ren konvertering från direktverkande el till värmepump.

Blekinge