Annons

Sakägare vid överföring av andel i samfällighet – vad gäller?

Den som är taleberättigad vid lantmäteriförrättningar benämns sakägare. Med sakägarställningen följer såväl rättigheter som skyldigheter i förrättningen. Sakägare har bland annat rätt att delta i förrättningen, inkomma med yrkande, kallas till sammanträden och överklaga beslut.

Den som inte är sakägare åtnjuter emellertid inte nyss nämnda rättigheter. Att klargöra vem som är sakägare i en förrättning är därför en viktig uppgift. Det är lantmäterimyndigheten som ska utreda vem som i egenskap av ägare till en fastighet eller på någon annan grund är sakägare. 

När en förrättning rör samfälld mark som förvaltas av en samfällighetsförening kan frågan om vem av samfällighetsföreningen och delägarna som är sakägare uppkomma. Om den samfällda marken berörs av en fastighetsreglering till exempel marköverföring eller bildande av servitut är föreningen sakägare i stället för delägarna. Om en förrättning i stället innebär att delaktigheten i samfälligheten ska förändras eller bestämmas är det däremot delägarna och inte samfällighetsföreningen som är sakägare. Med delaktighet menas frågor om vilka fastigheter som ska ha del i den samfällda marken.  I sådana förrättningar är det alltså delägarna och inte samfällighetsföreningen som ska få komma till tals. 

Överföringar av andelar i samfällighet sker genom fastighetsreglering

I huvudregel måste delägare vara överens om fastighetsregleringsåtgärder, men när en överenskommelse om överföring av andel läggs till grund för en förrättning behöver överenskommelsen endast biträdas av delägare vars fastighets andelstal ändras.

Övriga delägare behöver alltså inte biträda överenskommelsen. Att samtliga delägare inte behöver biträda överenskommelsen betyder inte att delägarna saknar sakägarställning i förrättningen. Eftersom en överföring av andel är en fråga om delaktigheten i samfälligheten är delägarna sakägare. Detta gäller även om åtgärden inte medför förändringar av antalet delägarfastigheter eller andelstal. 

Ett exempel som belyser ovanstående

Fastigheterna A, B, C och D deltar i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening. Ägaren till fastighet A vill föra över samtliga av fastighetens andelar i samfälligheten till fastighet E. Detta görs som bekant genom fastighetsreglering. För att få till stånd överföringen träffar ägarna till fastighet A och E en överenskommelse som läggs till grund för en fastighetsregleringsförrättning.

Fastigheterna B, C och D behöver inte biträda överenskommelsen men är sakägare i förrättningen vilket som tidigare framförts innebär att de bland annat ska kallas till sammanträden, har rätt att föra sin talan i förrättningen och får överklaga lantmäterimyndighetens beslut i frågan.

Christian Postolovski

Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB

Specialist på fastighetsrätt och miljörätt och arbetar på Advokatfirman Glimstedt. Han har tidigare arbetat som jurist och förrättningslantmätare på den statliga lantmäterimyndigheten.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här