spot_img
Annonsspot_img

Har anläggningsbeslutet förfallit – utan att ni vet om det?

Förvaltningen av en gemensamhetsanläggning är normalt förenad med stora kostnader. En väg ska anläggas, ett grönområde ska tas hand om och en avloppsanläggning kan behöva rustas upp. Att delägare väljer att lägga ned tid och kostnader på förvaltningen av en gemensamhetsanläggning grundar sig i den trygghet som ett anläggningsbeslut innebär. 

Tryggheten avser framför allt rätten att använda en anläggning som den delägande fastigheten har ett behov av, och det ekonomiska värdet som delaktigheten innebär för fastigheten. 

Något som få känner till är att ett anläggningsbeslut kan förfalla. Upphör anläggningsbeslutet att gälla finns inte längre den trygghet som delaktigheten i gemensamhetsanläggningen innebär. Många gånger har ett anläggningsbeslut förfallit – utan att delägarna vet om det. 

Ej färdigställd GA

Om en gemensamhetsanläggning inte är utförd, det vill säga inte är färdigställd, ska Lantmäterimyndigheten vid tidpunkten för anläggningsbeslutets fatta beslut om en utförandetid. 

Har inte en anläggning, inom den tid som har bestämts i anläggningsbeslutet, utförts i sådan omfattning att syftet med anläggningen har tillgodosetts för samtliga deltagande fastigheter är anläggningsbeslutet förfallet. Detta innebär att gemensamhetsanläggningen upphör att gälla. Anläggningsbesluten antas således gälla eller upphöra vid utgången av den i beslutet angivna fristen. Syftet är att tvinga fram ett genomförande av anläggningen.

Ett visst svängrum finns. En gemensamhetsanläggning måste inte vara helt utförd, utan det räcker med att gemensamhetsanläggningen har utförts i sådan utsträckning att syftet med den är tillgodosett för samtliga deltagande fastigheter. 

Om en gemensamhetsanläggning exempelvis avser en väg, bör den anses vara utförd i tillräcklig omfattning om transporterna till och från de deltagande fastigheterna fungerar på ett fullgott sätt. Om en viss sträcka av vägen inte har utförts inom utförandetiden föreligger däremot en uppenbar risk för att hela anläggningsbeslutet har förfallit.

Frågan om en gemensamhetsanläggning har blivit utförd inom utförandetiden eller ej är inte alltid enkel. Inte minst när det rör sig om äldre anläggningsbeslut kan tolkningsproblem uppkomma. 

Frågan är dock av central betydelse. I värsta fall har delägarna i flera år utgått från ett anläggningsbeslut som sedan länge är förfallet. I de fall där det förfallna anläggningsbeslutet rent faktiskt har tillgodosett ett väsentligt behov kan det krävas en ny förrättning med risk för betydande merkostnader för sakägarna.

Christian Postolovski

Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB

Specialist på fastighetsrätt och miljörätt och arbetar på Advokatfirman Glimstedt. Han har tidigare arbetat som jurist och förrättningslantmätare på den statliga lantmäterimyndigheten.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här