Annons

När laddningspunkter inte finns med i anläggningsbeslutet – och vad det kostar 

 I anläggningsbeslutet framgår det bland annat om vad anläggningen får användas till, alltså föreningens syfte. Saknar föreningen bestämmelser om laddboxar eller liknande måste man alltså uppdatera sitt anläggningsbeslut. 

Men det är inte gratis – och det är föreningens medlemmar som står för notan. Vad prislappen landar på kan variera kraftigt, men man får räkna med ett par tusenlappar per delägare. En kostnad som gäller alla delägare, oavsett om de äger en elbil eller inte. Det är dessutom ingen garanti för att föreningen ska få grönt ljus för att påbörja installationen. 

Så mycket kostar en omprövning 

Lantmäteriet beräknar priset med utgångspunkt i en fast timtaxa. Det är svårt att på förhand uppskatta kostnaden eftersom det är omöjligt att veta den exakta omfattningen av arbetet som krävs för respektive förening, skriver Lantmäteriet. 

Enligt myndighetens egna prisexempel landar notan någonstans på 150.000 kronor för en omprövning av det befintliga beslutet. Prisexempel gäller en förening med 25 delägare, vilket innebär en kostnad på 6 000 kronor per fastighet.

Då blir det billigare

Vissa situationer under ansökningsprocessen kan bli mer komplexa och därmed innebära högre kostnader. Om många berörda parter behöver vara delaktiga och ge sina synpunkter under ansökningsprocessen kan det resultera i högre kostnader. Ett smidigt samarbete och effektiv kommunikation är viktigt för att undvika onödiga förseningar och extra kostnader. 

Läs även: Momskravet kan ge klirr i kassan – men inte för alla föreningar

Det är också viktigt att sträva efter en gemensam förståelse och tydlighet för att undvika högre kostnader. Ju fler som är överens, desto bättre. 

Det är viktigt att komma ihåg att en medlem i föreningen har möjlighet att överklaga Lantmäteriets beslut till Mark- och miljödomstolen. Samtidigt kan Lantmäteriet fatta beslutet att tillåta föreningen att installera laddinfrastruktur, om de anser att det gör nytta, även om medlemmar motsätter sig det.

Undantaget som sparar pengar

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt fattade ett beslut i ett rättsfall som ger samfälligheter med vissa förutsättningar möjlighet att skippa ändring av anläggningsbeslutet. Efter överklagande till Högsta Domstolen beslutade de den 6 december 2022 att inte meddela prövningstillstånd. 

Beslutet öppnar upp för samfälligheter med liknande förutsättningar att genom ett beslut på föreningsstämman uppgradera befintlig teknisk utrustning med en lastbalanserare. Det ger medlemmarna möjlighet att använda privata laddningspunkter för att ladda sina elbilar. Se mer om det i faktarutan nedan. 

Faktaruta:

Mark- och Miljööverdomstolens ställningstagande är att en förening som genom sitt anläggningsbeslut förvaltar garage och elledningar med elcentraler, också har rätt att besluta om att installera en lastbalanserare (laddmodul). Lastbalanseraren gör det möjligt att styra effektuttaget och förhindra att elsystemet överbelastas. Domstolen anser inte att lastbalanseraren är ett nytt ändamål utan gör bedömningen att det är fråga om en uppgradering av befintlig teknisk utrustning. Genom att installera lastbalanserare blir det möjligt för delägarna att på egen bekostnad installera en laddningspunkt (laddbox) för elbilsladdning vid sin parkeringsplats.

Att tänka på:

Skicka in en ansökan till Lantmäteriet: För att lägga till nya behov i den gemensamhetsanläggningen, såsom laddningspunkter, måste du fylla i och skicka in en ansökan till Lantmäteriet.

Förbered nödvändig dokumentation: Se till att du har all nödvändig dokumentation och information som krävs för att stödja din ansökan. Det kan inkludera ritningar, beskrivningar, tekniska specifikationer och eventuella tillstånd eller tillståndsförfarande som kan vara relevanta för ändringen.

Följ upp med Lantmäteriet och håll dig informerad: Efter att du har skickat in din ansökan, följ upp med Lantmäteriet för att se till att den behandlas och prövas korrekt. Håll dig informerad om processens framsteg och eventuella ytterligare krav eller dokumentation som kan behövas. Var redo att svara på eventuella frågor eller begäranden från myndigheterna för att underlätta processen och få en korrekt bedömning av ändringen i anläggningsbeslutet.

Kostnaden för att ändra ett anläggningsbeslut kan landa på 50.000 kronor och uppåt. Enligt Lantmäteriet finns det inte något tak – utan allt beror på förutsättningarna och hur mycket arbete som krävs.

Kommunikation och överenskommelse: Prata med de andra fastighetsägarna och kom överens om vad ni vill att ansökan ska inkludera. Att ha en gemensam förståelse och enighet minimerar risken för missförstånd och konflikter längre fram i processen.

Utse personer som kan svara på frågor: Utse en eller flera personer som kan vara tillgängliga för att svara på frågor som kan uppstå under tiden ansökningsprocessen pågår. Detta hjälper till att säkerställa en smidig och effektiv hantering av eventuella frågor och förtydliganden.

Kom ihåg att dessa i mångt och mycket är tips är generella – och att det kan vara bra att kontakta experter eller juridisk rådgivning vid behov.

Annons