Connect with us

Hi, what are you looking for?

Vad är en samfällighet?

En samfällighet äger och förvaltar gemensamma utrymmen och anläggningar. Samfälligheten består av delägare, som äger en eller flera bostäder i föreningen. Samfälligheten har till uppgift att förvalta det som framgår i föreningens anläggningsbeslut.
Samfällighet
Samfällighet i stockholm. FOTO: Google Maps.

Vad är syftet med en samfällighet?

En samfällighet har allt som ofta gemensamma utrymmen som behöver finansieras. Till exempel en en lekpark, trädgård, väg, VA-system, föreningshus, parkeringsplatser eller garage. Men det kan även handla om tak, fasader och värmesystem.

Medlemmarna delar på ansvaret och kostnaderna för underhållet och reparationer. Att vara medlem i en samfällighet innebär också att man har rätt att delta och att påverka i styrelsebeslut samfälligheten. Föreningen finns alltså till för att allt detta ska gå att förvalta gemensamt.

Samfällighet
Samfällighet

Vad går avgiften till?

Vanligtvis består kostnaderna för en delägare av en årlig avgift för gemensamma utrymmen och tjänster, som t.ex. vatten och avfallshantering, värme, och eventuella avgifter för gemensamma faciliteter, som gym eller gemensamma vägar. Dessa kostnader kan variera kraftigt beroende på föreningen och dess läge, och föreningens ekonomiska situation.

Vilka lagar reglerar vad en samfällighet får göra?

Lagen om förvaltning av samfälligheter reglerar vad som gäller för en samfällighetsförening. Lagens syfte är bland annat att säkerställa att samfälligheten förvaltar tillgångarna på ett sätt som är rättvist för alla delägare, och att förhindra att föreningen hamnar i ekonomiska svårigheter. Dessa regler omfattar bland annat följande:

  • En samfällighet ska ha en styrelse som består av minst tre ledamöter. Styrelsen är ansvarig för att föreningen förvaltas på ett bra sätt och att medlemmar följer stadgarna.
  • Delägarna i en samfällighet har rätt att delta i föreningens beslut och att påverka hur man förvaltar föreningen. Delägarna ska också få information om viktiga frågor som berör föreningen, till exempel ändringar i stadgarna eller förslag på nya gemensamma projekt.

Andra lagar som styr vad en samfällighet får göra:

  1. Lag om förvaltning av samfälligheter (SFL) (1973:1150).
  2. Lag om ekonomiska föreningar (1987:667).
  3. Anläggningslagen (1973:1149).
  4. Lag om förmånsrätt för fordringar enligt SFL (1973:1152).

Vad är styrelsens ansvar i en samfällighet?

En styrelse i en samfällighet sköter bland annat föreningens dagliga verksamhet. Styrelsen är också ansvariga för att verkställa beslut som föreningens medlemmar beslutar om.

  1. En styrelse ska verka i medlemmarnas intresse och förvalta föreningens gemensamma fastigheter eller anläggningar på ett ansvarsfullt sätt.
  2. En styrelse ska också se till att medlemmarna följer stadgarna och att medlemsavgifter och andra gemensamma utgifter betalas i rätt tid. Detta inkluderar att hantera eventuella tvister och problem som kan uppstå inom föreningen.
Illustration Styrelsen